Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.1012.2022.JW                                                                                           Lublin, 2022-10-17

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm),

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 1547/22 z dnia 07.10.2022 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 107107 L Kolonia Wilczopole-Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb-14 Kolonia Wilczopole

działki nr ew.: 375/7, 362/1, 363/8, 372/1, 375/9, 364/5, 365/1, 366/1, 367, 368, 623, 380, 381, 369, 382, 370, 383, 387/1, 387/2, 371, 388/1

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb-13 Majdan Mętowski

działki nr ew.: 320, 95/1, 95/9, 94/2, 325/1, 94/1, 94/6, 94/5, 94/4, 94/3, 105/4, 105/3, 105/2, 105/1, 46, 322/1, 322/3

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • budowę jezdni drogi,
  • budowę chodnika na odcinku drogi,
  • utwardzenie poboczy,
  • budowę zjazdów indywidualnych na przyległe działki,
  • budowę odwodnienia drogi: przepust wraz z rowami, ścieki podchodnikowe,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,
  • budowa oświetlenia drogowego.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym
w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Z up. STAROSTY LUBELSKIEGO

mgr inż. Izabela Klimkowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,