Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.1596.2022.JW                                                                                            Lublin, 2023-03-08

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 176/23 z dnia 21.02.2023 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ul. Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb 0007 Kalinówka

działki nr ew.: 24/14, 402, 407, 25/18, 25/19, 24/15, 435/8, 25/24, 25/10, 25/4, 24/8, 24/9, 401, 54/5, 69/5, 69/11, 69/18, 54/19, 61/5, 70/1, 61/27, 539/3, 454/1, 72/5, 64, 65/8, 72/9, 73/4, 66/5, 66/27, 74/1, 67/1, 67/2, 68/1, 78/17, 78/12, 79/1, 84/1, 85/1, 88/2, 96/3

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb 0002 Abramowice Prywatne

działki nr ew.: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 326/1, 327/5, 431/11, 431/14, 431/5, 431/9, 432/5, 432/3, 432/4, 433/1, 433/4, 433/5, 433/6, 434/4, 434/8, 437

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę skrzyżowań
z innymi drogami publicznymi:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb 0007 Kalinówka

Działki nr ew. 54/18, 401, 96/3

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb 0002 Abramowice Prywatne

działki nr ew.: 327/6, 328, 431/11

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Gmina: Głusk

Obręb ewidencyjny: 7 – Kalinówka

działki nr ew.: 25/18, 74/13, 76/1

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • zdjęcie humusu,
 • wykonanie przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą,
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oświetlenia drogowego,
 • wykonanie koryta pod konstrukcją jezdni i zjazdy,
 • ustawienie krawężników i obrzeży,
 • wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów,
 • wykonanie koryta pod konstrukcją chodnika,
 • wykonanie podbudowy chodnika,
 • wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów,
 • roboty związane z organizacją ruchu,
 • roboty wykończeniowe.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowejmożna zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE