Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.8.1.2022 Opole Lubelskie, dnia 21.10.2022 r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie: art. 11d ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy
z dnia14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz.
2000),

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Poniatowej, złożony
w dniu 3 października 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+002,50 do km 0+272,70 wraz z oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym w miejscowości Poniatowa”
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje następujące nieruchomości lub ich części (wg. katastru nieruchomości) oznaczone w ewidencji gruntów: jednostka ewidencyjna Poniatowa miasto, obręb ewid. 02 Henin: 84/2 (po podziale: 84/7, 84/8), 85/4, 85/6, 85/5, 85/7, 84/3, 86/6, 84/5, 86/9.
Do trwałego zajęcia części działki nr ewid.: 84/2, (po podziale: 84/7),
Do czasowego zajęcia działki nr ewid.: 84/3, 86/6, 84/5, 86/9.
Do trwałego zajęcia działki nr ewid.: 85/4, 85/6, 85/5, 85/7.
Decyzji na realizację inwestycji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Zaznacza się, że zgodnie z art. 11d ust.9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 KPA, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, pokój nr 5 (parter).
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 KPA po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie czternastu dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia, w sposób określony wyżej mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem
postępowania. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do
nieruchomości w sąsiedztwie drogi. Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie jest wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej określającej linie rozgraniczające terenu drogi, zatwierdzającej podziały nieruchomości związane z lokalizacją drogi oraz zatwierdzającej projekt budowlany.
Informuje się, że z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się
ostateczna, nieruchomości lub ich objęte liniami rozgraniczającymi drogi stają się z mocy prawa własnością Gminy Poniatowa.


Starosta Opolski
/-/
Dariusz Piotrowski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie