Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

STAROSTA WŁODAWSKI Włodawa, dnia 02.03.2023 r.

WB.6740.7.2.2023.JK

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji w zakresie dróg publicznych

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11a, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Wyryki,o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 117169L, na odcinku od km 0+000 do km 0+254,50.

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+254,50 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą gminą,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej,
 • budowę przepustu rurowego pod konstrukcją drogi,
 • wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod zjazdy,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie poboczy gruntowych z wierzchnią warstwą tłuczniową z materiału pochodzącego z dowozu,
 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,
 • wykonanie nowego oznakowanie pionowego.

Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+254,50 będzie realizowana w msc. Kaplonosy na działkach o numerach ewidencyjnych:

1129, 1126, 1124/1, 1123 (1123/1, 1123/2).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale. Numery działek oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego: nr 1123/1 w msc. Kaplonosy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia (02.03.2023 r.), w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24 (parter, pokój nr 009-010 i nr 011 – tel. 082 572-15-10), w godzinach pracy Urzęduudzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA