Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

STAROSTA WŁODAWSKI Włodawa, dnia 04.08.2023 r.

WB.6740.6.8.2023.JK

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji w zakresie dróg publicznych

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11a, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez Wójta Gminy Wola Uhruska,o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych nr 104391 L i 104394 L wraz z przebudową kolizji z linią energetyczną w miejscowości Mszanna-Kolonia i Mszanna oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr 104391 L na odcinku od km 0+000 do km 0+914,63 oraz drogi gminnej 104394 L na odcinku od km 0+000 do km 0+840,28 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasów drogowych dróg gminnych na odcinkach objętych opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN kolidującej z projektowaną drogą,
 • przeniesienie krzyża,
 • usunięcie drzew i krzewów istniejących w pasie drogowym,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy dróg gminnych,
 • wykonanie odhumusowania w zakresie niezbędnym, wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję dróg,
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne dróg,
 • wykonanie konstrukcji jezdni dróg gminnych,
 • wykonanie nawierzchni projektowanych dróg (zgodnie z PZT) z płyt betonowych typu Jomb,
 • wykonanie nawierzchni (zgodnie z PZT) z kruszywa naturalnego,
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych mechanicznie,
 • wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe).

Budowa drogi gminnej nr 104391 L na odcinku od km 0+000 do km 0+914,63 oraz drogi gminnej 104394 L na odcinku od km 0+000 do km 0+840,28 będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • w msc. Mszanna (obręb 0007)

479

 • w msc. Mszanna-Kolonia (obręb 0008)

117/1, 129/3, 118, 131/3, 133, 135 (135/1, 135/2, 135/3), 139 (139/1, 139/2), 136 (136/1, 136/2), 30/3, 28.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale. Numery działek oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego: nr 136/1, 135/1, 139/1 w msc. Mszanna-Kolonia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia (04.08.2023 r.), w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24 (parter, pokój nr 009-010 i nr 011 – tel. 082 572-15-10), w godzinach pracy Urzęduudzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.