Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

STAROSTA WŁODAWSKI                                                                                                                                                    

Włodawa, dnia 07.06.2023  r.

WB.6740.7.3.2023.JK

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775), art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 2/2023 z dnia 07.06.2023 r., znak: WB.6740.7.3.2023.JK z wniosku złożonego przez Gminę Wyryki,o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie drogi gminnej nr 104197L, rozbudowie drogi gminnej o oznaczeniu B1-B2, rozbudowie drogi gminnej nr 104196L w miejscowości Wyryki Kolonia wraz z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej.

Zakres prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 104197L na odcinku od km 0+000 do km 0+823,70 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą gminą,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej,
 • wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • wykonanie przebudowy istniejącego przepustu betonowego średnicy 60 cm na przepust HDPE SN8 średnicy 60 cm z zakończeniem skośnym oraz odtworzeniem geometrii rowu odwadniającego na włączeniu do drogi powiatowej 1638L,
 • budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod zjazdy,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,
 • wykonanie nowego oznakowanie pionowego.

Zakres prac związanych rozbudową drogi gminnej o oznaczeniu B1-B2 na odcinku od km 0+000 do km 0+755,50 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą gminą,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej,
 • wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • wykonanie przebudowy istniejącego przepustu betonowego średnicy 60 cm na przepust HDPE SN8 średnicy 60 cm z zakończeniem ściankami czołowymi w km 0+261,38,
 • wykonanie przebudowy istniejącego przepustu betonowego średnicy 60 cm na przepust HDPE SN8 średnicy 60 cm z zakończeniem ściankami czołowymi w km 0+442,05,
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod zjazdy,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,
 • wykonanie nowego oznakowanie pionowego.

Zakres prac związanych z rozbudową drogi gminnej nr 104196L na odcinku od km 0+000 do km 0+570,80 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą gminą,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej,
 • wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • wykonanie przebudowy istniejącego przepustu betonowego średnicy 60 cm na przepust HDPE SN8 średnicy 60 cm z zakończeniem skośnym oraz odtworzeniem geometrii rowu odwadniającego na włączeniu do drogi powiatowej 1638L,
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod zjazdy,
 • wykonanie rowkowania pod ławy opornikowe oraz ustawienie oporników betonowych 12x25x100 na ławie z betonu C8/10 zgodnie z PZT,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,
 • wykonanie nowego oznakowanie pionowego.

Inwestycja będzie realizowana w msc. Lubień, Wyryki i Wyryki Kolonia, na działkach o numerach ewidencyjnych:

249, 56, 111, 112 (112/2, 112/1), 113 (113/2, 113/3, 113/1), 124 (124/2, 124/1), 139, 3835.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale. Numery działek  oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Wyryki:

działka nr 112/2, 113/2, 113/3, 124/2 w msc. Wyryki Kolonia.

Niniejsze podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (07.06.2023 r.),inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Z up. Starosty Włodawskiego

mgr inż. Piotr Linkiewicz

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji

/podpisano elektronicznie/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu