Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

STAROSTA WŁODAWSKI Włodawa, dnia 19.09.2022 r.

WB.6740.5.46.2022.IP

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji w zakresie dróg publicznych

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 z póź. zm.) oraz art. 11a, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Włodawa,o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 104222 L, ul. Wąwozowa w Różance z przebudową i zabezpieczeniem kolidującej sieci elektroenergetycznej oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej sieci telekomunikacyjnej.

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 1+004 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasa drogowego drogi na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci teletechnicznej z przyłączami w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • rozbiórkę (lokalnie) elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej,
 • wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • wykonanie przebudowy i zabezpieczenia kolidującej sieci elektroenergetycznej,
 • wykonanie przebudowy i zabezpieczenia kolidującej sieci telekomunikacyjnej,
 • budowa przepustów pod konstrukcją drogi gminnej,
 • budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej,
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod zjazdy,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie poboczy tłuczniowych z materiału pochodzącego z dowozu,
 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,
 • wykonanie nowego oznakowanie pionowego.

Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 1+004 będzie realizowana w msc. Różanka, na działkach o numerach ewidencyjnych:

634, 637, 460/1, 695, 633 (633/1, 633/2), 630, 628/4 (628/8, 268/9), 628/5 (628/10, 628/11).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale. Numery działek oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego: nr 633/1, 628/8, 628/10 w msc. Różanka.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia (19.09.202 r.), w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24 (parter, pokój nr 009-010 i nr 011 – tel. 082 572-15-10), w godzinach pracy Urzęduudzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA