Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Juszkowo 06.06.2023r.

GPiRG.6721.4.5.2022.ZP

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka – rejon hałdy fosfogipsów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt. 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r. poz. 977), art. 39 ust.1, art.46 pkt 1, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański uchwały Nr XXXVI/8/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka – rejon hałdy fosfogipsów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka – rejon hałdy fosfogipsów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniachod 14 czerwca 2023r. do 7 lipca 2023r.w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (pok. 117) ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo w godzinach pracy urzędu oraz na stronie https://www.pruszczgdanski.pl/asp/w-trakcie-sporzadzania,236,,1.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo w sali konferencyjnej w dniu 27 czerwca 2023r. od godz.1300 do godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Pruszcz Gdański na adres: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka – rejon hałdy fosfogipsów i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, mogą składać w tym postępowaniu uwagi i wnioski. Stosownie do art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski i uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić do Wójta Gminy Pruszcz Gdański w formie pisemnej na adres: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

/-/ Magdalena Kołodziejczak

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mail: iod@pruszczgdanski.pl 3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 6) Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu. 8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu