Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,

– na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

– w prasie oraz w na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wiślinka,

że w dniu 09.12.2022r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 304 i 297/1, położonych w  obrębie geodezyjnym Wiślinka.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. GPiRG.6733.1.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – z uwzględnieniem poniższych zasad:

– kontakt telefoniczny (058 692 94 28) z osobą prowadzącą postępowanie w godzinach: w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 7:30 – 15:30 oraz w środę w godz. 9:00 – 17:00;

– dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Gminy

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 20.12.2022r.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

/-/ Magdalena Kołodziejczak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.