Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowowraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt. 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust.1, art.46 pkt 1, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański uchwały Nr XIX/65/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniachod 4 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r.w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo w godzinach pracy urzędu oraz na stronie https://www.pruszczgdanski.pl/asp/w-trakcie-sporzadzania,236,,1

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo w sali konferencyjnej w dniu 12 maja 2023 r. od godz. 1300 do godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Pruszcz Gdański na adres: Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, mogą składać w tym postępowaniu uwagi i wnioski. Stosownie do art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski i uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić do Wójta Gminy Pruszcz Gdański w formie pisemnej na adres: Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

Magdalena Kołodziejczak

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mail: iod@pruszczgdanski.pl 3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 6) Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu. 8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.