Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

STAROSTA LUBARTOWSKI

21-100 LUBARTÓW

ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 28 65

Lubartów, dnia 8 lutego 2023 r.

GEO.683.3.80.2021

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 4a i 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) wykonując zadania z zakresu administracji rządowej Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 15 – Żurawiniec Wieś, gmina Ostrówek, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 695/1 o pow. 0,0006 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 695 o pow. 0,12 ha.

Powyższa działka stała się z mocy prawa własnością Powiatu Lubartowskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Lubartowskiego nr 3/2021 z dnia 18 października 2021 r., znak: AIB.6740.3.3.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1536L Sułoszyn – Żurawiniec”.

Odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość przysługuje dotychczasowym właścicielom oraz osobom, którym przysługiwało do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W przypadku, gdy odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie to wpłaca się do depozytu sądowego (art. 133 ust. 2 ugn).

W myśl art. 10 § 1 kpa, stronom posiadającym interes prawny w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także prawo zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w tym ze sporządzonym operatem szacunkowym.

Akta sprawy będą udostępniane stronom w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Starostwa. Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja
o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa wskazuję 9 lutego 2023 r. – datę ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również publikacji w dzienniku Infopublikator.pl, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE