Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

GN.6821.5.2022 Bochnia, dn. 30.11.2022 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2022, poz. 2000) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2022 roku wydał decyzję znak: GN. 6821.5.2022 o nabyciu przez Gminę Nowy Wiśnicz prawa własności udziału po zmarłej Marii Mus c. Stanisława i Stefanii wynoszącego ½ części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 9 o powierzchni 0,21 ha położonej w województwie: małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: 120106_5, Nowy Wiśnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 120106_5.0004, Królówka, której stan prawny jest nieuregulowany. W/w decyzją zostało również ustalone odszkodowanie za w/w udział.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 118, 121], w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745, 146153741).

Niniejsze obwieszczenie podane jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nowy Wiśnicz oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA