Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Odwołanie II (drugiego) przetargu na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kamionki w Świętochłowicach

OGŁOSZENIE

Odwołanie II (drugiego) przetargu na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kamionki w Świętochłowicach

Świętochłowice, 20 kwietnia 2023 r.

MK.6840.24.2022.GP

Świętochłowice, 20 kwietnia 2023 r.

MK.6840.24.2022.GP

Odwołanie II (drugiego) przetargu na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kamionki w Świętochłowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 4 pkt 9), ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), § 4. Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 29 grudnia 2014 r., poz. 6724) oraz Zarządzenia Nr 200/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania II (drugiego) przetargu na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kamionki w Świętochłowicach

Prezydent Miasta Świętochłowice:

  1. Odwołuje zaplanowany na dzień 21 kwietnia 2023 r., na godz. 10:00, mający się odbyć w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Świętochłowice, składającej się z działki gruntu nr 3059/4, o pow. 0,0405 ha, obręb Chropaczów (0001), jednostka rej. G.540, położonej w rejonie ul. Dominika Kamionki 1, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00018330/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Odwołanie przetargu następuje z powodu potencjalnej zmiany zagospodarowania terenu mającej związek z przebudową ulicy Łagiewnickiej.
  3. Informację o odwołaniu przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, na stronie WWW Infobulikatora i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
  4. Wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od publikacji informacji o odwołaniu przetargu.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Zastępca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego