Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Ogłoszenia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w Istebnej oznaczonej jako dz. 765/7

OGŁOSZENIE

Ogłoszenia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w Istebnej oznaczonej jako dz. 765/7

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2023r., poz. 344 z późn. zm. ), na wniosek  TAURON DYSTRYBUCJA  S.A. w Krakowie

ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Istebna, obręb Istebna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 765/7. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związane jest z inwestycją pn.: „ Istebna Dzielec (BBC23084) – budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN wraz z powiązaniem z istniejącą siecią SN i nN”.  

Część współwłaścicieli nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W związku z powyższym, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe. Na podstawie art. 113 ust. 7 ww. ustawy, powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się do Starosty Cieszyńskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w celu wykazania swoich praw do nieruchomości. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na poniższy adres: Starosta Cieszyński 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, sprawa WN.6853.23.2023.Si, tel. 334777429

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.