Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.1.18.2022.ADR Oświęcim, dnia 16 września 2022 r.


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 772/6 o pow. 0,0061 ha, nr 779/4 o pow. 0,0073 ha jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski obręb Gorzów, objęte decyzją nr 1/22 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.6.2021.AWK z dnia 25 marca 2022r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych: ulicy Polnej wraz z drogami łączącymi ul. Sportową z ul. Polną w km 0+007,06 do km 0+972,42 oraz budowa skrzyżowań z drogami wewnętrznymi w km 0+296,73, km 0+621,84 oraz w km 0+647,03, w miejscowości Gorzów, powiat oświęcimski, gmina Chełmek w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej”.

W toku prowadzonego postępowania organ ustalił, iż Zbigniew Krzemiński zmarł 23 lipca 2017 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działki nr 772/6 o pow. 0,0061 ha, nr 779/4 o pow. 0,0073 ha jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski obręb Gorzów, stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działki nr 772/6 o pow. 0,0061 ha, nr 779/4 o pow. 0,0073 ha jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski obręb Gorzów jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb Gorzów.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi: Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno