Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.1.38.2022.ADR Oświęcim, dnia 16 września 2022 r.


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 682/6 o pow. 0,0063 ha jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb Gorzów objętej decyzją nr 1/22 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.6.2021.AWK z dnia 25 marca 2022r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych: ulicy Polnej wraz z drogami łączącymi ul. Sportową z ul. Polną w km 0+007,06 do km 0+972,42 oraz budowa skrzyżowań z drogami wewnętrznymi w km 0+296,73, km 0+621,84 oraz w km 0+647,03, w miejscowości Gorzów, powiat oświęcimski, gmina Chełmek w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej”.

Zgodnie z Aktem Własności Ziemi nr 38111/75 sporządzonym w dniu 2 stycznia 1976 r. właścicielem działki nr 682/3 jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb Gorzów, z której powstała działka nr 682/6 obręb Gorzów była Maria Waligórska.

Z pozyskanego dokumentu do akt sprawy wynika, że Maria Waligórska urodziła się 13 lipca 1908 r., a zatem aktualnie miałaby 114 lat. Na tej podstawie wywiedziono, że Maria Waligórska jest osobą nieżyjącą. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, nie można było również ustalić czy postępowanie spadkowe po tej osobie zostało przeprowadzone. Według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez tutejszy organ, właścicielem ww. nieruchomości jest również Maria Waligórska. Tym samym w przedmiotowym rejestrze nie została ujawniona jakakolwiek zmiana co do osoby właściciela, a zatem przyjęto, że postępowanie spadkowe po tej osobie nie zostało przeprowadzone. W takim stanie rzeczy stwierdzono, że działka nr 682/6 obręb Gorzów stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 682/6 o pow. 0,0063 ha jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb Gorzów.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi: Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.