Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przywidz, dnia 07.08.2023 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust. l, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023. 344 z późń. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U.2021.0.2213) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Przywidz.

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

Przetarg na sprzedaż ww. działki odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

Data przetarguGodzina przetarguNr działkiPołożenieData wpływu wadium
18.09.2023 r. (poniedziałek)1000201POMLEWO14.09.2023 r.

II. Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

III. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieś

w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla danej działki.

Wadium wpłacone na konto winno znajdować się najpóźniej w dniu 14.09.2023 r. na rachunku bankowym Gminy

Konto Urzędu Gminy Przywidz nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

W tytule: Wadium dz. nr 201/Pomlewo

IV. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

V. Akt notarialny powinien zostać zawarty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić w przetargu cenę (po uwzględnieniu wadium) po doręczeniu pisemnego zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VII. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

VIII. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

IX. Opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/68/07, Rady Gminy Przywidz z dnia 25.05.2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Pomlewo (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego nr 125 z 06.08.2007 r., poz. 2246) i położona jest w granicach strefy: 37 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  2. Większa część terenu działki położona w dużym obniżeniu terenu, różnica poziomu terenu między obniżeniem działki a częścią działki znajdującą się przy ul. Szkolnej – 10 m (stroma skarpa), większa część terenu – teren podmokły.
  3. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Szkolnej, w odległości ok. 1 km od drogi wojewódzkiej nr 221
  4. Zaopatrzenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
  1. Zaopatrzenie w wodę: z własnego ujęcia podziemnego lub z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci;
  2. Odprowadzanie ścieków: przyłącze do sieci kanalizacyjnej na warunkach gestora sieci;
  3. Przyłączenia projektowanych budynków do sieci elektroenergetycznej na warunkach gestora sieci;
  4. Przy granicy działki i ul. Szkolnej przebiega infrastruktura światłowodowa.

X. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy, która wygasa w dniu 30.11.2023 r.

XI. W księdze wieczystej, w której znajduje się nieruchomość błędnie wskazano położenie przedmiotowej nieruchomości w zakresie miejscowości. Błąd ten zostanie sprostowany przy podpisywaniu aktu notarialnego.

XII. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Przywidz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XIII. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

XIV. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Przywidz może odwołać ww. przetarg, o czym poinformuje publicznie.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 RODO. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz (https://przywidz.bip.gov.pl/), która zawiera min. informację o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz w związku z realizacją przetargu na podstawie niniejszego ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Działka będąca przedmiotem ogłoszenia została szczegółowo opisana w zarządzeniu Wójta Gminy Przywidz z dnia 17.04.2023 r. Nr 31/2023 dostępnym na stronie internetowej www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 93, 682 59 92 lub w pokoju nr 14,15 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

Wywieszono na tablicy ogłoszeń pod pozycją nr ….

Urzędu Gminy w okresie:

od 07.08.2023 r. do 18.09.2023.r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy