Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającej przez pełnomocnika pana Mirosława Kuchnę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.44.2023.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a ww. ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, jednostka ewid. Jabłonka oznaczonej jako działka ewid. nr 631 poprzez udzielenie zezwolenia na:

1/ założenie i przeprowadzenie na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z traktem światłowodowym o długości 32,1 m, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 lub innym o równoważnych parametrach, poprowadzonej na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m ppt;

2/ posadowienie urządzenia służącego do dystrybucji energii elektrycznej w postaci złącza kablowego ZN-SN o wymiarach przy podstawie nie większych niż 2,4 m x 1,3 m;

3/ posadowienie słupa SN wykonanego z zastosowaniem żerdzi wirowej typu E o wysokości nieprzekraczającej 16 m n.p.t. w miejscu istniejącego słupa przewidzianego do rozbiórki;

4/ demontaż istniejącej sieci napowietrznej SN o długości 46,7 m wraz ze słupem.

Obszar zajętości działki wyniesie 25,4 m2.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków jako władający figurują Wendelin Pieróg s. Karola i Joanny oraz Emilia Pieróg c. Jana i Marii. Ewidencja gruntów i budynków należy do kategorii rejestrów, który ma znaczenie jedynie informacyjno-techniczne. Zgodnie z prezentowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego zapisy w ewidencji gruntów mają charakter wyłącznie techniczno-deklaratoryjny. Oznacza to, że wpis w rejestrze określonej osoby jako właściciela nie przesądza o jej prawach do danej działki i nie korzysta z domniemania prawdziwości.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

STAROSTA

Krzysztof Faber

/dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

Nowy Targ, 17.08.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.