Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Znak: SGG.6821.31.2023.KK Oświęcim, dnia 30 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania części działki nr 1820/32 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń służących do przesyłania gazu tj. sieci wykonanej z rur fi 110 mm PE 100 RC typ 2
o długości 5,10 m oraz rur fi 25 mm PE 100RC typ 2 o długości 47,10 m, w
 ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie w miejscowości Grojec wraz z likwidacją stacji II stopnia”

Ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości polega na ustanowieniu strefy kontrolowanej w której poprowadzona będzie sieć gazowa z przyłączami oraz pasa technologicznego czyli obszaru niezbędnego do wykonania robót. Powierzchnia zajęcia działki nr 1820/23 wyniesie:

  • dla sieci fi 110 mm PE100 RC strefa kontrolowana to 5,10 m2 (szerokość 1,0 m, długość 5,10 m); pas technologiczny 15,30 m2 (szerokość 3,0 m, długość 5,10 m)
  • dla sieci fi 25 mm PE100 RC strefa kontrolowana to 47,10 m2 (szerokość 1,0 m, długość
    47,10 m); pas technologiczny 141,30 m2 (szerokość 3,0 m, długość 47,10 m),

Działka 1820/32 obręb Grojec objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych i figuruje w rejestrze publicznym ewidencji gruntów
i budynków, gdzie prawo własności ujawnione jest między innymi na rzecz Pana Oswalda Józefa Matysiaka, który jest osobą nieżyjącą. Pozostali współwłaściciele działki inwestycyjnej lub ich następcy prawni to osoby żyjące i znane z miejsca pobytu.

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział I Cywilny poinformował, że nie toczyło się i nie toczy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po ww. zmarłym. W takich okolicznościach organ stwierdził, iż działka 1820/32 położona w jednostce ewidencyjnej Oświęcim obszar wiejski, obręb Grojec stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców Oswalda Matysiaka oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do działki. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 19 (na parterze) w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730
do 1400.

Informacje dotyczące sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33/844-97-50.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieuregulowanego udziału w przedmiotowej działce, przysługującego Panu Matysiakowi, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1
w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami skutkujące wydaniem decyzji
o ograniczeniu sposobu korzystania.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują:

Strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu