Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Nasz znak: SGG.6840.1.3.2020

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O II PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ ZABYTKOWEJ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GROJCU POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6
O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,1192 HA

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w związku ze zmianami ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o II publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu położonej na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha w zakresie bonifikaty dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabytkowej.

Nowy zapis:

Cena wywoławcza – 3 000 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony złotych 00/100)

Sprzedaż zwolniona będzie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10a ustawy z dnia 11.03.2004r
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 poz. 1570 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek nabywcy cena sprzedaży zostanie obniżona o 50%.

Przy sprzedaży w/w nieruchomości zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz. 1478 z późn. Zm.) Skarbowi Państwa będzie przysługiwało prawo pierwokupu.

Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Ogłoszenie w pierwotnej postaci ukazało się na:
– Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oświęcimskiego w zakładce Ogłoszenia o nieruchomościach,
– Tablicy Ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

– Tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Oświęcimiu

– w prasie internetowej – Infopublikator.pl


Ogłoszenie o zmianie podaje się do publicznej wiadomości we wszystkich wymienionych powyżej źródłach
 
W związku z powyższym podaje się ogłoszenie o II publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu położonej na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha uwzględniając powyższe zmiany:

Nasz znak: SGG.6840.1.2.2023

OGŁOSZENIE O II PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
TERMIN WYWIESZENIA od dnia 01.09.2023r. do 02.11.2023r.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu położonej na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha.

I przetarg odbył się 24.08.2023r. – zakończył się wynikiem negatywnym

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha, zabudowana zespołem pałacowo – parkowym w Grojcu.
Na przedmiotowych działkach znajduje się budynek pałacu, budynek gospodarczy, oczyszczalnia ścieków oraz park. Działki tworzą obszar o nieregularnym zwartym kształcie o umiarkowanych deniwelacjach terenu. Teren częściowo ogrodzony, zagospodarowany niepielęgnowaną zielenią. Uzbrojony w media (woda, kanalizacja lokalna – oczyszczalnia ścieków, sieć elektroenergetyczna
i gazowa). W południowej części działki nr 2394/6 znajduje się staw, w centralnej części znajduje się budynek pałacu, w północno – wschodniej części działki znajduje się budynek gospodarczy, północna część działki stanowi park głównie z drzewostanem dębowym dochodzącym do 400 lat, z kilkoma egzemplarzami posiadającymi charakter pomników przyrody. Na działkach nr 186/11 i 315/3 znajduje się lokalna oczyszczalnia ścieków. Wzdłuż południowo – wschodniej części działki przebiega ciek wodny oraz znajduje się niewielki zbiornik, do którego odprowadzana jest woda z oczyszczalni ścieków. Przez południową część nieruchomości przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Powiatowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Nieruchomość przylega do drogi powiatowej nr 1864K – ul. Głównej w Grojcu. Istnieje możliwość połączenia nieruchomości z drogą powiatową pod warunkiem uzgodnienia warunków technicznych przebudowy zjazdu w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu.

Powiat Oświęcimski posiada Pozwolenie konserwatorskie nr 2/18 z dnia 7 marca 2018r. na zbycie nieruchomości, na której usytuowany jest zespół pałacowo parkowy w Grojcu.

Pałac: neogotycki pałac murowany, czterokondygnacyjny: przyziemie, parter, piętro oraz uzyskane w wyniku zmiany układu konstrukcyjnego dachu – poddasze. Obiekt składa się z budynku głównego oraz prostopadle do niego ustawionego skrzydła bocznego. Pod koniec lat 90-tych wykonano drenaż opaskowy wokół budynku, który zabezpiecza ściany przyziemia przed naporem wód opadowych. Obok schodów głównych znajduje się dźwig osobowy. W pomocniczej – bocznej klatce schodowej, której szerokość i nachylenie schodów wykluczają możliwość jakiegokolwiek użytkowania zaprojektowano lecz nie wykonano dźwig osobowo – towarowy.

Układ funkcjonalny:

 1. przyziemie – pomieszczenia techniczno – magazynowe i pomocnicze, obejmujące magazyny i przygotowalnie kuchni, kotłownię, zaplecze socjalne personelu,
 2. parter – centralną część budynku zajmuje hol wejściowy z wachlarzowymi schodami prowadzącymi na piętro. W przestrzeni schodowej zbudowano windę dla osób niepełnosprawnych w typowej obudowie ściankami z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi; północna część parteru przeznaczona na zespół żywieniowy (pomieszczenia kuchni, zmywalnia naczyń, wydawalnia posiłków, jadalnia); południowa część budynku głównego – pomieszczenia administracyjne (sale przyjęć z izolatką, korytarz wyprowadzający na taras letni, trzy sale). Wysokość pomieszczeń parteru: 3,80 m,
 3. piętro – sale przewidziane na sypialnie, świetlica, sala zajęć terapeutycznych, węzły sanitarne oraz nowe schody na poddasze – wysokość pomieszczeń piętra wynosi 4,45 m w budynku głównym i 3,0 m w skrzydle bocznym,
 4. poddasze – pokoje mieszkalne z przynależnymi kuchniami i węzłami sanitarnymi, pokój zajęć dla podopiecznych chodzących, węzły sanitarne.

Parametry techniczne budynku (na podstawie projektu budowalnego adaptacji budynku Pałacu w Grojcu k. Oświęcimia dla potrzeb zakładu opieki długoterminowej, maj 2004r.):

powierzchnia użytkowa: 1727,92 m2

powierzchnia całkowita: 2332,82 m2

powierzchnia zabudowy: 648,03 m2

kubatura: 9274,30 m3

Opis techniczny budynku:

Fundamenty – betonowe, ściany – murowane z cegły, częściowo z kamienia, strop – nad piwnicami stare murowane sklepienia kolebkowe i żaglaste, w latach 1988 – 2000 wykonano wzmocnienie konstrukcji stropów; zachowano pierwotne stropy stalowo – ceramiczne (Kleina), wprowadzono dodatkową konstrukcję stalową do przeniesienia obciążeń użytkowych kondygnacji piętra, poddasza
i dachu, zakres ingerencji w konstrukcję stropów ograniczono do fragmentów w rejonie projektowanej klatki schodowej i szybu dźwigu. Kominy – murowane z cegły. Schody – żelbetowe. Elewacja – wykonano pełen zakres renowacji tynków zewnętrznych z wykończeniem elementami zdobniczymi (bonitowanie, obróbka i wykończenie gzymsów). Konstrukcja dachu – więźba drewniana. Pokrycie dachowe – blacha stalowa ocynkowana, boki wykonano z blachy cynkowej. Stolarka okienna – okna drewniane skrzynkowe – odtworzone według pierwotnej stolarki (nie wykonano przewidzianych w projekcie ozdobnych krat w oknach przyziemia). Stolarka drzwiowa – otwory drzwiowe (poza pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi oraz poddaszem) bez stolarki; dla drzwi typowych (na parterze i piętrze) odtworzono stolarkę według pierwotnej stolarki i są przechowywane w obiekcie; zabudowano drzwi pożarowe El-30 w klatce schodowej prowadzącej z pietra na poddasze.

Instalacje wewnętrze: elektryczna, wodna – sieć gminna, kanalizacja sanitarna – lokalna oczyszczalnia ścieków, kanalizacja deszczowa, gazowa, centralne ogrzewanie – dwa piece gazowe w przyziemiu, brak grzejników, dwa piece gazowe w przyziemiu, brak wyposażenia węzła ciepłej wody użytkowej.

W pomieszczeniu kuchni wymieniono na nową instalację gazową .

Wykończenie:

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i kuchennych położono glazurę na ścianach oraz wykończono posadzki. Ściany wewnętrzne pokryte tynkiem cementowo – wapiennym z pozostawionymi otworami części bruzd instalacyjnych. Na poddaszu ściany z płyt gipsowo – kartonowych z podstawowym szpachlowaniem spoin. Brak posadzek w pomieszczeniach parteru i piętra. W pomieszczeniach poddasza położono jedynie podłogę z desek impregnowanych i zabezpieczonych pożarowo.

Stan techniczny:

Dla budynku nie są sporządzane przeglądy roczne ani pięcioletnie. Budynek od kilkunastu lat nieużytkowany, nieogrzewany. Brak ogrzewania oraz słaba izolacja pionowa budynku spowodowały pojawienie się oznak wtórnej korozji tynków (rysy, spękania, zawilgocenia, spulchnienia), co w części obiektu spowodowało odparzenia i odpadnięcia tynków. Budynek w pogorszonym stanie technicznym. Zużycie techniczne na poziomie 45%.

Budynek gospodarczy: Budynek o konstrukcji tradycyjnej wzniesiony na bazie prostokąta – powierzchnia zabudowy 370 m2 (wymiary: 28m x 13,2 m), parterowy z poddaszem. Budynek przeznaczony był na oborę z pomieszczeniami na parterze do hodowli świń, na poddaszu znajdowało się pomieszczenie na składowanie słomy oraz paszy. W południowej części budynku otwarte kanały na gnojowicę, ciąg żłobów dla trzody chlewnej oraz ciąg komunikacyjny. W północnej części znajdują się pomieszczenia gospodarcze.

Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej. Stropy drewniane. Konstrukcja dachu – więźba drewniana. Pokrycie dachowe – płyty eternitowe faliste, blacha falista. Stolarka okienna stalowa. Stolarka drzwiowa stalowa. Podłogi, posadzki – wylewka betonowa. Instalacje wewnętrzne: elektryczna i wodno – kanalizacyjna.

Budynek w złym stanie technicznym od lat nieużytkowany wyłączony z eksploatacji, w stanie do generalnego remontu lub rozbiórki. Zużycie techniczne na poziomie 80%.

Oczyszczalnia ścieków: W skład oczyszczalni wchodzą budynek o dwóch kondygnacjach niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej ze stropodachem. W budynku znajdują się zbiorniki złoża biologicznego (złoże koksowe) o objętości 38 m3, urządzenia tj.: pompy, osadniki, zbiornik wyrównawczy, zespół ssawny, zespół tłoczny, złoże biologiczne, zbiornik rozdzielczy, urządzenia pomiarowe, rozdzielnia R1, instalacja sterowania i sygnalizacji. Wydajność oczyszczalni całkowita wynosi 42,2 m3/dobę. Przed budynkiem oraz za budynkiem znajdują osadniki. Oczyszczalnia służy wyłącznie do obsługi budynku pałacowego. Oczyszczalnia była modernizowana w 1997 roku. Zużycie techniczne na poziomie 40%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr XLII/470/18 z dnia 24.01.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Grojec w rejonie ul. Głównej i Al. Ogrodowej przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach: U – tereny zabudowy usługowej, W – tereny wód powierzchniowych, ZŁ – tereny zieleni łęgowej, zadrzewień. Na powierzchni całej nieruchomości znajdują się udokumentowane złoża węgla kamiennego

Obciążenia na nieruchomości:

 1. Prawo nieodpłatnego użytkowania ustanowione na rzecz Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu. Prawo to najpóźniej w momencie podpisywania umowy notarialnej zostanie wygaszone.
 2. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 10.02.1994r. L.dz.PSOZ-BB-5340/14/91 wpisano do rejestru zabytków pod numerem A-673/91, a wpis uzupełniono decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 11.01.2008r. L.dz.OZKr-DW/4141-A/156/07 pod nr A-128/M.
 3. Służebność przesyłu ustanowiona na rzecz Gminy Oświęcim na czas nieokreślony, nieodpłatnie polegająca na:
 • prawie korzystania z nieruchomości obejmującej części działek nr 186/11 i 2394/6 (zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik do umowy) w celu budowy oraz utrzymania urządzeń sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej;
 • prawie przejazdu i przechodu po nieruchomości obejmującej działki nr 186/11 i 2394/6 w celu dostępu do urządzeń przesyłowych;
 • swobodnym dostępie do urządzeń przesyłowych w celu przeprowadzenia inspekcji ich stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji i remontów, w tym wymiany zużytych elementów oraz odbudowy w przypadku ich zniszczenia;
 • ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości obciążonej w pasie eksploatacyjnym sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej (teren ochronny) poprzez zakaz wznoszenia w tym obszarze jakichkolwiek budynków i budowli, prowadzenia prac ziemnych oraz dokonywania nasadzeń;
 • powstrzymywaniu się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, które uniemożliwiłyby swobodny dostęp do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej, jak również terenu ochronnego
 1. Służebność gruntowa ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem obciążająca nieruchomość położoną w miejscowości Grojec, gmina Oświęcim (objętą księgami wieczystymi numer odpowiednio KR1E/00029144/4 oraz KR1E/00064747/8), składającą się z działek nr 186/9, 2394/3 oraz 2394/6, a uprawniająca do wykonywania przejazdów i przechodów do przepompowni ścieków sanitarnych znajdującej się na działce numer 2394/6, szlakiem biegnącym od drogi publicznej ul. Ogrodowej w kierunku wschodnim, początkowo wzdłuż północnej granicy działki numer 186/9 po utwardzonej drodze wewnętrznej o szerokości 3,5 metra, następnie po działce numer 2394/3 pasem szerokości 4,00 m w kierunku południowo-wschodnim i dalej w przedłużeniu po działce numer 2394/6 do linii ogrodzenia przepompowni ścieków (oznaczonym kolorem brązowym wypełnienia oraz linią przerywaną kolorem brązowym naniesionymi na mapę stanowiącą załącznik umowy) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w miejscowości Grojec, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, składającej się z działek numer 325/3 oraz 2394/5.

Zobowiązania:

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w umowie kupna zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia remontu konserwatorskiego budynku pałacu w terminie trzech lat od daty podpisania umowy kupna. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w piśmie z dnia 1.04.2014 znak: 021.139.2014.DW poinformował, że dopuszcza się częściowe przekształcenie dyspozycji wnętrz oraz wyklucza przekształcenie elewacji i bryły zabytkowego budynku. Określił w nim również preferowaną przyszłą funkcję pałacu. Ponadto pismem z dnia 09.08.2020r. znak: ZN-I.5183.360.2020.DD Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków określił zalecenia jakie należy uwzględnić w przypadku remonty przedmiotowego budynku mające na celu podkreślenie i wydobycie pałacowego charakteru budynku, co nie wyklucza jego adaptacji do współczesnych potrzeb w tym:

 • Zachowania wymaga ogólny układ przestrzenny wraz z główną klatka schodową wachlarzową przy czym należy zmodernizować istniejący szyb windowy, tak aby korespondował on
  z wnętrzem pałacu,
 • Zachowania wymagają sklepienia piwniczne, a decyzje co do ich ewentualnych przebić i przekuć Wojewódzki Konserwator może podjąć po przedłożeniu badań architektonicznych oraz koncepcji zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych,
 • Bezwzględnego zachowania wymaga bryła budynku tzn. wyklucza się jej nadbudowę czy rozbudowę, poza koniecznymi pracami przy więźbie dachowej oraz jego pokryciu przy zachowaniu jego geometrii wraz z istniejącymi lukarnami,
 • Prac remontowych wymaga stolarka okienna obiektu w tym w dużej mierze należy powrócić
  do okien z mansferkami w strefie nadświetla i należy zlikwidować współczesne okna wstawione od strony wewnętrznej,
 • Należy przywrócić zachowaną stolarkę neogotycką we wnętrzach, a nowa winna być projektowana w nawiązaniu do historycznej: drewniana płycinowa,
 • Należy opracować posadzki w budynku pałacu w tym zaleca się zastosowanie parkietów lub ceramiką nawiązującej do historycznych wzorów,
 • Remontu wymaga elewacja budynku w oparciu o program prac konserwatorskich sporządzony przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki,
 • Z uwagi na występowanie na ścianach polichromii pod warstwami tynkowymi przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania konserwatorskie, określające stan zachowania oraz zakres, tak aby określić ew. możliwość przyszłej ingerencji np. prowadzenia instalacji,
 • Na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich należy uzyskać wyprzedzające pozwolenie konserwatorskie, jak również wstępna koncepcja zagospodarowania wnętrz obiektu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza – 3 000 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony złotych 00/100)

Sprzedaż zwolniona będzie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10a ustawy z dnia 11.03.2004r
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 poz. 1570 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek nabywcy cena sprzedaży zostanie obniżona o 50%.

Przy sprzedaży w/w nieruchomości zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz. 1478 z późn. Zm.) Skarbowi Państwa będzie przysługiwało prawo pierwokupu.

Wadium – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 08.11.2023r wpłacić wadium
na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu :
ABS Bank Spółdzielczy, Oddział w Oświęcimiu, ul. Kościelna 1, 32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Wadium należy wnieść w formie pieniężnej. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – 33 844 97 48.

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogły w terminie do dnia 9 czerwca 2023r. wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

PRZETARG:

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać :

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia oferty
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. oferowaną cenę netto, która przewyższa cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty
 5. kopię dowodu wniesienia wadium
 6. jeżeli oferentem jest osoba prawna dokument potwierdzający umocowanie do składnia oświadczenia woli w imieniu firmy
 7. jeżeli oferentem są osoby pozostające w związku małżeńskim oferta powinna być złożona oraz podpisana przez oboje małżonków lub powinien być załączony dokument zawierający zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości,
 8. w przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
 9. podpis oferenta lub osoby umocowanej do składania oświadczenia woli w imieniu firmy

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści. Oferty należy składać
w terminie do dnia 08.11.2023r do godziny 1500 na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG – GROJEC – nie otwierać przed dniem 14.11.2023r godz. 1100.”

Termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2023r o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Obecność oferentów na przetargu obowiązkowa!

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa umożliwia
im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informacja o powyższym zostanie wywieszona
w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej
o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność,
tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Koszty związane
z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu.

Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48.

z up. Zarządu
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Anna Sieradzka

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy