Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.8.38.2019.ADR Oświęcim, dnia 3 października 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 789/5 o pow. 0,0018 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 1/19 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak: WAB.6747.6.2017 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km 0+000,00 do km 0+107,19 wraz z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km 0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w mieście Oświęcim, realizowana w ramach zadania pod nazwą: Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30” (częściowo zmienioną, a w pozostałym zakresie utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. znak: WI-VI.7821.1.11.2021.AL).

Działka nr 789/5 o pow. 0,0018 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była wykazem hipotecznym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.:

  • Katarzyna z Kadulskich Bartoszowa w 25/48 cz.,
  • Stanisław Bartosz w 8/48 cz.,
  • Władysław Bartosz w 7/48 cz.

Ustalono, że Stanisław Bartosz zmarł 9 lipca 1987 r., a postępowanie spadkowe zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, I Wydziału Cywilnego sygn. akt I C 520 141/22 z 11.07.2022 r. po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

16 stycznia 1933 r., tj. w chwili wydania kontraktu kupna i sprzedaży Lr 3955, będącego podstawą wpisu prawa własności do powyższej nieruchomości, Katarzyna Bartosz i Władysława Bartosz byli osobami pełnoletnimi (brak adnotacji „małoletni/małoletnia” przed imieniem i nazwiskiem ww. osób oraz podanie nazwiska rodowego Katarzyny Bartosz), a zatem mieliby obecnie co najmniej 107 lat. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowanie spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od tego momentu w wykazie hipotecznym jak i w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez tut. organ nie zostały ujawnione zmiany w tym zakresie przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem byłyby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 789/5 o pow. 0,0018 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 789/5 o pow. 0,0018 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.