Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.10.4.2015.ADR Oświęcim, dnia 18 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział 1/9 cz. przysługujący Barbarze Klimczak c. Jana, Janiny w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 57/26 o pow. 0,0036 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Stare Stawy przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 7/15 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.2.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90”.

Działka nr 57/26 o pow. 0,0036 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Stare Stawy na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako współwłaścicielka figurowała m.in.: Barbara Klimczak w 1/9 cz.

Barbara Klimczak zmarła 14 lipca 2018 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udział 1/9 cz. przysługujący Barbarze Klimczak w działce nr 57/26 o pow. 0,0036 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Stare Stawy stanowi udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Barbary Klimczak oraz inne osoby lub podmioty, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, (pokój nr 19) w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 50 (osoba prowadząca sprawę: Anna Drabczyk).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący ww. osobie w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 57/26 o pow. 0,0036 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Stare Stawy.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu