Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

GN.683.1.244.2023 Bochnia, dn. 15.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 162 ze zm.) art. 113 ust. 6, 7, art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za prawo własności do nieruchomości objętejdecyzją Starosty Bocheńskiego Nr 10/2023 z dnia 23.08.2023 rok, znak: AB.6740.2.5.2023 pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K w zakresie od km 8+500.00 do km 9+427.43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stary Wiśnicz” o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: [120106_5],Nowy Wiśnicz obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nr 0010, Stary Wiśnicz oznaczonej 1449/4 o pow. 0.0005 ha. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w/w działka ewidencyjna nie ma założonej księgi wieczystej. Natomiast zgodnie z synchronizacyjnym wykazem zmian wynika, że częś

dawnej parceli gruntowej 1907/2 gm. kat. Stary Wiśnicz winna odpowiadać działce ewidencyjnej oznaczonej nr 1449/1, która następnie operatem P.1201.1988.2 podzieliła się na działki numer: 1449/3, 1449/4.

W związku z powyższym wzywa się właściciela/właścicieli lub następców prawnych działki ewidencyjnej oznaczonej nr 1449/4 obręb Stary Wiśnicz względnie właściciela/właścicieli lub następców prawnych parceli katastralnej nr 1907/2 gm. katastralna Stary Wiśnicz oraz osoby które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w parceli katastralnej/działki ewidencyjnej aby w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia skontaktowały się ze Starostwem Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia (pokój numer 118, 121), w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745 lub 146153741), celem ustalenia sposobu udokumentowania swoich praw. Niezgłoszenie się podmiotów legitymujących się prawami do w/w nieruchomości, skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wpłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nowy Wiśnicz oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu