Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.10.29.2015.ADR Oświęcim, dnia 18 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział 1/9 cz. przysługujący Zdzisławowi Miłoń s. Karola, Cecylii w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działki nr 381/28 o pow. 0,1441 ha, nr 381/31 o pow. 0,0352 ha i nr 381/30 o pow. 0,0007 ha położone w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Stare Stawy przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 7/15 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.2.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90”.

Działki nr 381/28 o pow. 0,1441 ha, nr 381/31 o pow. 0,0352 ha i nr 381/30 o pow. 0,0007 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Stare Stawy na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęte były księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciel figurowała Cecylia Miłoń.

Cecylia Miłoń zmarła w dniu 9 listopada 1976 r.

W toku prowadzonego postępowania tutejszy organ pozyskał do akt sprawy odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału I Cywilnego sygn. akt I Ns 603/83 z dnia 28 marca 1984 r., z którego wynika, że spadek po Cecylii Miłoń i po Karolu Miłoń nabył na podstawie ustawy m.in. Zdzisław Miłoń w 1/9 części.

Zdzisław Miłoń zmarł 7 marca 2015 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie jest w toku.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udział 1/9 cz. przysługujący Zdzisławowi Miłoń w działkach nr 381/28 o pow. 0,1441 ha, nr 381/31 o pow. 0,0352 ha i nr 381/30 o pow. 0,0007 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Stare Stawy stanowi udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Zdzisława Miłoń oraz inne osoby lub podmioty, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, (pokój nr 19) w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 50 (osoba prowadząca sprawę: Anna Drabczyk).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący ww. osobie w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 381/28 o pow. 0,1441 ha, nr 381/31 o pow. 0,0352 ha i nr 381/30 o pow. 0,0007 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Stare Stawy.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy