Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem Powiatu Nowotarskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu pan Tomasz Moskalik, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.80.2022.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Krościenko nad Dunajcem, jednostka ewidencyjna Krościenko nad Dunajcemoznaczonej jako działka ewid. nr 10837 o powierzchni 0,0124 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00084022/6poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1636K Krościenko – Szczawnica, usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej”, polegającej na instalacji przewodu przesyłowego sieci elektroenergetycznej o długości 4 m i powierzchni strefy kontrolowanej 4 m2 (pas o szerokości 1 m).

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 7 w/w ustawy. Figurujący w księdze wieczystej nr NS1T/00084022/6 współwłaściciele w/w nieruchomości – Kazimiera Leśniak c. Jana i Marii oraz Rafał Konrad Kozłecki s. Stanisława i Józefy nie żyją, a postępowania spadkowe nie zostały przeprowadzone (brak postanowienia sądu oraz notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia).

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części tej nieruchomości.

STAROSTA NOWOTARSKI

Krzysztof Faber

Nowy Targ, 13.10.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.