Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

GN.683.1.86.2022 Bochnia, dn. 14.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 a i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2022 r., poz. 176 ze zm.) w związku z decyzją Starosty Bocheńskiego Nr 4/2022 z dnia 01.06.2022 rok, znak: AB.6740.2.3.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew- Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) – Nieznanowice w km 14+421.00 – 15+416.00 wraz z budową chodnika w miejscowości Nieszkowice Wielkie, zlokalizowanej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w miejscowości Nieszkowice Wielkie, gminie Bochnia – obszar wiejski – Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że z dniem 14.10.2022 r. z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za prawo własności działki ewidencyjnej położonej w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: [120102_2], Bochnia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nr 0021, Nieszkowice Wielkie, oznaczonej numerem 257/2 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej numer 257. Postępowanie ma na celu wypłatę przez Inwestora odszkodowania za w/w nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bocheńskiego. Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Jednocześnie wzywa się spadkobierców zmarłej właścicielki nieruchomości tj. Władysławy Józefy Rudka (nazwisko rodowe Kleszcz) c. Henryka i Józefy do ujawnienia swoich praw spadkowych poprzez przedłożenie stosownych dokumentów do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia (pokój numer 118, 121), w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745 lub 146153741), w terminie 7 dni licząc od daty niniejszego publicznego ogłoszenia. Okazanie dokumentów potwierdzających nabycie spadku po zmarłej tj. postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia jest niezbędne do uznania spadkobierców za strony w prowadzonym przez tut. Organ postępowaniu odszkodowawczym. W przeciwnym wypadku przejęta działka ewidencyjna, zostanie uznana za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, a ustalone odszkodowanie zostanie złożone do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2021, poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w w/w terminie można zapoznać się z aktami sprawy w tym m.in. z operatem szacunkowym, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów jak również uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać oświadczenia, żądania, dowody, wnioski, zastrzeżenia.

Ponadto wyjaśniam, że za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu przepisów art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) cyt. (…) „6. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.7. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe”.

Równocześnie stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na dużą ilość spraw odszkodowawczych oraz konieczność zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego wyznacza się termin załatwienia przedmiotowej sprawy do 31.03.2023 r. Tutejszy Organ dołoży wszelkich starań, aby załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpiło przed upływem w/w terminu, jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.

W myśl przepisów art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a).

Tut. Organ poucza o prawie strony do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z treścią art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Plesińska, tel. 14 61 53 745, email: m.plesinska@powiat.bochnia.pl

Otrzymują: 1 x strony zgodnie z rozdzielnikiem w aktach sprawy 1 x a/a

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.