Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Oświęcim, dnia 2 listopada 2022 r.

SGG.6821.24.2022.MB

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Zator-obszar wiejski, obręb Palczowice, stanowiącej część działki nr 174/1 o pow. 1,1610 ha
, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na realizację na przedmiotowej nieruchomości odcinka sieci gazowej o długości 5,15m, na głębokości min. 1m ze strefą kontrolowaną o pow. 5,15m2 (pas o szerokości 1,0m ze środkiem w osi gazociągu i długości 5,15m), pokrywającą się z pasem zajętości na czas realizacji inwestycji o pow. 5,15m2 (pas o szerokości 1,0m ze środkiem w osi gazociągu i długości 5,15m), w ramach realizacji inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci gazowej ś/ć <0,5MPa dn63 PE L=196 m wraz z przyłączem gazowym dn25 PE L=5,65m.

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków od założenia ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Palczowice (1967 r.) dla działki nr 174/1 przypisany jest jedynie posiadacz samoistny. Dla działki nie ma przypisanego żadnego oznaczenia dokumentu, numeru księgi wieczystej, wykazu hipotecznego, zbioru dokumentów, który pozwoliłby ustalić osobę właściciela tej działki. Pełnomocnik inwestora, w uzupełnieniu wniosku, przedłożył pisemną informację Sądu Rejonowego w Oświęcimiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych znak 406/22 z dnia 23 września 2022 r., w którym sąd informuje, że „Wydział nie realizuje wniosków o wyszukanie ksiąg wieczystych (brak spisów parcelowych dla gminy Palczowice)”.

Po analizie zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że działka nr 174/1jednostka ewidencyjna Zator-obszar wiejski, obręb Palczowice stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami: „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego,
a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. (…) Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe.”

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej działki. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 35, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 41 (osoba prowadząca sprawę: Marzena Bachara).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku
z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.