Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Kościerzyna, dnia 8 listopada 2022 r.
GGN.6853.17.2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),

Starosta Kościerski,

Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działki nr 32 i 168, obręb Rybaki, gmina Kościerzyna, w celu wybudowania sieci gazowej PE100RC SDR 17 dn 160.0×9.50mm typ 2.

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość,
dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Dla działek nr 32 i 168, obręb Rybaki nie została urządzona księga wieczysta. W operacie ewidencji gruntów i budynków nie odnaleziono dokumentów stwierdzających prawo własności w/w działek na rzecz określonego podmiotu.

W związku z powyższym, osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości stanowiącej działki nr 32 i 168, obręb Rybaki, proszone są o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, w celu udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą
się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do wyżej wskazanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 32 i 168, obręb Rybaki.

wz. STAROSTY

Piotr Laska

WICESTAROSTA

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.