Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

RGG.6840.65.2022.AŻ Żabno, 10 listopada 2022 r.

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 40/2 o powierzchni 0,07 ha, położona
w Podlesiu Dębowym,
zabudowana budynkiem gospodarczym murowano – drewnianym,
o powierzchni ok. 120 m2, krytym dachówką.Nieruchomość objęta jest
KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: Br-PsIV – 0,07 ha. Decyzją
z 15 marca 2022 r., znak: RG.6730.191.2021.DG o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości: 42.000,00 zł netto + 23% VAT

Wadium: 8.000,00 zł

Termin przetargu: 19 grudnia 2022 r. o godz. 1000

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, sala ślubów

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 8.000,00 zł na konto Gminy Żabno –
BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012
w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2022 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym
w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą,
a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 42.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie