Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Kościerzyna, 23 listopada 2022 r.

WGN.6840.54.2022

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 74/12, 74/14 i 74/18, położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna.

Położenie nieruchomościNr działkiPow. działki w haNr księgi wieczystejPrzeznaczenie wynikające z uchwalonego planu miejscowegoCena wywoławcza w złWysokość wadium w zł
obręb nr 03 ul. Fabryczna oraz rejon ul. Przemysłowej74/12
74/14
74//18
0,0094
0,0114
1,6842
GD1E/00005828/6 GD1E/00049040/8
20.PU – teren funkcji przemysłowych i usługowych, dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi komunikacji,
1.485.000,00 (z 23% VAT)297.000,00

1. Terminy zagospodarowania nieruchomości:

a) rozpoczęcie zabudowy – w terminie 3 lat od dnia sprzedaży nieruchomości (daty przeniesienia własności określonej w akcie notarialnym), za które uważa się wybudowanie fundamentów,

b) zakończenie zabudowy – w terminie kolejnych 3 lat, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

2. Obowiązki nabywcy nieruchomości:

a) Nabywca ma obowiązek w terminach określonych w pkt. 1 wybudowania na zakupionej działce budynku/budynków zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

b) Jeśli nabywca zbędzie przedmiotową nieruchomość przed realizacją swoich obowiązków w terminach określonych w pkt. 1, w przypadku, gdy Gmina Miejska Kościerzyna nie wykona prawa pierwokupu, nabywca ma obowiązek przenieść na nowego nabywcę swoje obowiązki w zakresie wybudowania wyżej wskazanego obiektu w powyższych terminach, obowiązki zapłaty kar umownych na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna opisanych w niniejszym ogłoszeniu oraz zabezpieczeń należności z tytułu tych kar. Obowiązki te należy przenosić na każdego kolejnego nabywcę nieruchomości (następcę prawnego). c) W działce gruntu nr 74/12 znajduje się czynna sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm, wobec czego nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Spółki z o. o. z siedzibą w Kościerzynie, polegającej na obowiązku znoszenia wybudowanej w tej działce sieci kanalizacji sanitarnej, wykorzystywanej zgodnie z jej przeznaczeniem przez czas nieoznaczony oraz udostępnienia nieruchomości w przypadku wystąpienia awarii w wybudowanej sieci, w celu wykonania wszelkich prac niezbędnych do usuwania awarii lub wykonywania czynności konserwacyjnych. W przypadku zamiaru zabudowy działki objętej sprzedażą, bądź umieszczenia na niej urządzeń i nasadzeń mogących uszkodzić zlokalizowaną w niej sieć, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora sieci, na własny koszt.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna.

4. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty nr działek) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie, ul. Świętojańska 1, nr 56 8328 0007 2001 0008 0884 0026, najpóźniej w dniu 19 stycznia 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

6. Działka gruntu ozn. nr geodez. 74/18 obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz EDP RENEWABLES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SWISS TECHNOLOGY TRUSTSp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.

7. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. W razie niedotrzymania któregokolwiek z terminów zagospodarowania nieruchomości określonych w pkt. 1 nabywca zobowiązany będzie do zapłaty Gminie Miejskiej Kościerzyna kary umownej w wysokości 10 % ceny, której zapłaty może ona zażądać z chwilą bezskutecznego upływu terminu rozpoczęcia zabudowy lub zakończenia zabudowy oraz w wysokości 10 % ceny, po bezskutecznym upływie każdego następnego roku zaniechania (opóźnienia) rozpoczęcia lub zakończenia zabudowy. Kara może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat i maksymalnie w wysokości 10 % ceny, za każdy rok zaniechania (opóźnienia) realizacji obowiązków nabywcy. Poprzez cenę rozumie się kwotę wynikającą z umowy sprzedaży pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a nabywcą pierwotnym, wylicytowaną w przetargu.

9. Takiej samej kary Gmina Miejska Kościerzyna może zażądać od nabywcy pierwotnego i każdego następnego właściciela, w przypadku niedochowania przez niego obowiązku przeniesienia zobowiązań na nowego nabywcę, o których mowa w pkt. 2.a. Możność żądania zapłaty tej kary następuje z momentem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nowym nabywcą, bez przeniesienia zobowiązań i żądanie zapłaty kolejnej kary w takiej wysokości, może zostać powtórnie postawione po upływie każdego bezskutecznego roku zaniechania nabywcy, który nie przeniósł swoich zobowiązań. Kara ta może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat i maksymalnie w wysokości 10 % ceny za każdy rok zaniechania, chyba że nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zostanie zabudowana w rozumieniu pkt. 1.b.

10. Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki w wysokości ceny wylicytowanej w przetargu. W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Kościerzyna, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kar umownych, nabywca poddaje się rygorom egzekucyjnym na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty równej cenie wylicytowanej w przetargu, na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Prawa i roszczenia Gminy Miejskiej Kościerzyna opisane w niniejszym ogłoszeniu podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.

11. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.

12. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).

13. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41), telefonicznie pod nr 58 680 23 54, 58 680 23 56 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ MIASTA
Michał Majewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie