Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

STAROSTA SUSKI

Sucha Beskidzka, dnia 28 listopada 2022 roku

Ogłoszenie Starosty Suskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu

korzystania z nieruchomości

działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ), Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w przedmiocie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako:

działka ewidencyjna nr 4231 o pow. 0,1179 ha, położonej w Makowie Podhalańskim.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z mapą do celów prawnych odpowiada części pgr. 2077 objętej Księgą Wieczystą Nr KR1B/00006504/6, części pgr. 6029, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1B/00006502/2 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w których jako właściciele figurują osoby zmarłe i osoby co do których nie ma możliwości ustalenia danych i części pgr. 1886/10 objętej wykazem hipotecznych Lwh 248 gm. kat. Maków (zaznacza się, że wykazy hipoteczne utraciły moc prawną).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca „Eko-Skawa” Sp. z o.o. wystąpił o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na budowę sieci wodociągowej na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę ul. Łąkowej w Makowie Podhalańskim, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi ul. Piasta i ul. Łąkowa w Makowie Podhalańskim”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłaszania się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, Sucha Beskidzka, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości. Po upływie wskazanego powyżej terminu zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.