Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Ogłoszenie nr 26 Burmistrza Gminy Brwinów

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 26 Burmistrza Gminy Brwinów

Brwinów, dnia 30.11.2022 r.

GN.6840.14.2022KS

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE   NR 26

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału ½ części w niezabudowanej działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 o powierzchni 0,8752 ha, położonej w m. Moszna – Parcela w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1P/00110836/0.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 roku, o godz. 10.00

w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4 (w sali konferencyjnej).

Cena wywoławcza sprzedaży udziału wynosi – 1 150 000,00 złotych netto

(słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium – 150 000, 00 złotych

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685 ze zm. ) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż niezabudowanej działki gruntu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT). Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Brwinów (udział ½) oraz osób fizycznych.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2023 roku.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg sprzedaż działki nr ew. 13 Moszna Parcela oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank,  o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu zawarcia umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od podpisania protokołu przetargowego, lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego, ponosi nabywca. Wyznaczenie granic nabywanej działki odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu ujęta w Wykazie Nr 14 z dnia 19  sierpnia 2022 roku, który był wywieszony w dniach od 26 sierpnia 2022 roku do 16 września 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, a także zamieszczony na stronie internetowej www.brwinow.pl, www.bip.brwinow.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl, w dniu 26 sierpnia 2022 roku. Termin na składanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 7 października 2022 roku.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich, nie występują w stosunku do niej jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, jak również nie toczy się z nich postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo ich zbycia. 

Przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie za sygnaturą akt I Ns 1005/21 zawisła sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości w zakresie działki numer ewidencyjny 13 położonej w Mosznie Parceli, z udziałem pozostałych współwłaścicieli. Wniosek został złożony przez współwłaścicieli nieruchomości (osoby fizyczne).

               Działka stanowi współwłasność Gminy Brwinów (udział ½) oraz osób fizycznych (udział ½).

Zlokalizowana jest w m. Moszna – Parcela w gminie Brwinów. Jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, płaska, porośnięta trawą i krzewami. Ma kształt trójkąta. Nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przyszły nabywca nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt zapewni działce dostęp do drogi publicznej.

W sąsiedztwie zabudowa magazynowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – Etap I – fragment zgodnie z uchwałą nr LII.559.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014 roku uchwalonego uchwałą nr XXXVII.325.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku Rady Miejskiej w Brwinowie, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2618 z dnia 17 marca 2017 roku, działka numer ewidencyjny 13 znajduje sięna terenie oznaczonym symbolem PU – 1.

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem PU-1 obowiązują następujące ustalenia:

  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa, zabudowa usług nieuciążliwych, a w szczególności: stacji paliw oraz usług z zakresu: handlu, administracji, biur, gastronomii, hotelarstwa i opieki medycznej;

dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2;

dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: garaży, w tym wielopoziomowych, miejsc do parkowania, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zwłaszcza: trafostacji, pompowni, obiektów i urządzeń teleinformatycznych, urządzeń i budowli gazowych, a także dojść, dojazdów, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, suwnic, dźwigów towarowych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych i wyładowczych, a także obiektów małej architektury i zieleni izolacyjnej;

zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach odrębnych z zakresu prawa ochrony środowiska;

zasady zagospodarowania:

  1. budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
  2. dopuszcza się adaptację budynków,
  3. dopuszcza się realizację ogrodzeń na zasadach określonych w § 7;

zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej – 1,5, minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej – 0,01, minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – 25%, maksymalna wysokość zabudowy: budynki: 20 m, obiekty małej architektury: 5 m, pozostałe obiekty budowlane – 30 m, zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnych.

Dodatkowo nadmienia się, że pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych, szczegółowych i końcowych dla ww. działki znajduje się w ww. uchwale, dostępnej na stronie internetowej – www.brwinow.pl – w zakładce Plany zagospodarowania – rejestr obowiązujących MPZP.

Dla terenu obejmującego przedmiotową działkę, został wyznaczony w drodze Uchwały Nr XXIX.314.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie, z dnia 26 listopada 2020 roku obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Brwinów. Dla tego terenu nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 802 ze zm.).

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

– osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

– w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba/y fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zobowiązana/e będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego jej/ich tożsamość i aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważność 6 miesięcy), umowę spółki cywilnej;

– w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoby prawne – zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: aktualny (ważność 6 miesięcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

osób reprezentujących osobę prawną oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, bądź winna złożyć oświadczenie, że taką zgodę posiada;

– cudzoziemcy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał promesy wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły;

–  pełnomocnicy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym oraz oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

– osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć w oryginale pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej (oryginał bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia);

W przypadku uczestnictwa osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) będącej w związku małżeńskim i posiadającej umowną lub ustawową wspólność majątkową, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku osobistego warunkiem jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego. 

Wszelkie dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę na nabycie nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (z wyłączeniem przypadków, w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć przed przetargiem (licytacją) oświadczenia:

– o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wniesieniu z tego tytułu i ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

– o stanie cywilnym w dniu przetargu,

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Brwinów, w związku z przetargiem na sprzedaż działki gruntu nr ew. 13 położonej w Mosznie Parceli, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z2020 roku, poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) – (podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. UE.L.2016.119.1).

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Gminy Brwinów w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania i unieważnienia. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wylicytowana cena winna być odnotowana na rachunku bankowym Gminy Brwinów, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

Inne informacje o działce będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 94, 22 738 26 53.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach: 2 grudnia 2022 roku – 6 lutego 2023 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy WYSOCKI

Zastępca Burmistrza

Obowiązek informacyjny:

Organizator przetargu informuje, że:

– administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

– zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

– z uwagi, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażania zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.

– obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy firmy, uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z § 14 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. nr 2014, poz. 1490 ze zm.).

– każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Burmistrza Gminy Brwinów. Uczestnictwo w powyższym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w powyższej sprawie prowadzonej przez Burmistrza Gminy Brwinów w zgodzie z polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Burmistrza Gminy Brwinów.

– wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.