Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.20.80.2016.ADR Oświęcim, dnia 23 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomoś

o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3707 o pow. 0,0004 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.

Działka nr 3707 o pow. 0,0004 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.:

  • Anna Piętka w 20/480 cz.,
  • Rozalia Borowska w 20/480 cz.
  • Stefania Wanatowa w 9/480 cz.

Rozalia Borowska zmarła 6 listopada 1955 r., a spadek zgodnie z pkt 1 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Wydziału I Cywilnego z 4 grudnia 2009 r. sygn. akt I Ns 469/09 nabyła w całości córka Anna Piętka.

Następnie ustalono, iż Anna Piętka zmarła 3 listopada 1972 r., a spadek zgodnie z pkt 2 powyżej wymienionego postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nabyli m.in. synowie Józef Piętka, Antoni Piętka, Władysław Piętka – wszyscy po 1/6 cz.

Józef Piętka zmarł 16 sierpnia 2004r. i na mocy pkt 3 ww. postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu spadek nabyła m.in. żona Weronika Piętka w 1/4 cz. Jak ustalono, zmarła 9 maja 2017r., a postanowienie spadkowe po niej nie zostało przeprowadzone.

Władysław Piętka zmarł 26 sierpnia 2011 r., a spadek po nim zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, sygn. akt I Ns 788/14 z 10 lipca 2014 r. nabyła m.in. Emilia Piętka w ¼ cz. Następnie ustalono, iż Emilia Piętka zmarła 6 lutego 2017r., a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone.

Antoni Piętka zmarł 27 grudnia 1996 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Stefania Wanat zmarła 6 sierpnia 2008r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 3707 o pow. 0,0004 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Antoniemu Piętce, Weronice Piętce, Emilii Piętce, Stefanii Wanat w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3707 o pow. 0,0004 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny