Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.20.77.2016.ADR Oświęcim, dnia 4 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Władysławowi Kwaśnemu s. Jana w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.

Działka nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciel figurował m.in.: Jan Kwaśny w udziale 30/192 cz.

W toku prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, iż Jan Kwaśny zmarł 3 lipca 1967 r., a spadek po nim zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, sygn. akt Ns 7/68 z 26 stycznia 1968 r. nabył m.in. Władysław Kwaśny w ¼ cz.

Władysław Kwaśny zmarł 1 września 1995 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie toczy się i nie toczyło.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udział przysługujący Władysławowi Kwaśnemu s. Jana w działce nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I stanowi udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Władysława Kwaśnego oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 50 (osoba prowadząca sprawę: Anna Drabczyk).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Władysławowi Kwaśnemu s. Jana w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej w działce nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.