Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przywidz, dnia 20.02.2023 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 20.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu nieograniczonego ustnego obejmujący działkę:

L.p.Nr ewid. działkipowierzchniamiejscowośćNr KWCena wywoławcza bruttoWadiumMinimalna wysokość postąpienia
m2
1.311 377Sucha HutaGD1G/00046222/958 900,005 900,00600,00

Pierwszy przetarg przedmiotowej działki odbył się w dniu 01.02.2023 r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na sprzedaż ww. działki odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Przywidzu, w dniu:

Data przetarguGodzina przetarguNr działkiPołożenieData wpływu wadium
23.03.2023 r. (czwartek)100031SUCHA HUTA16.03.2023 r.

II. Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

III. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla przedmiotowej działki.

Wadium wpłacone na konto winno znajdować się najpóźniej w dniu 16.03.2023 r. na rachunku bankowym Gminy:

Konto Urzędu Gminy Przywidz nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

W tytule należy wpisać:

Wadium działka 31 Sucha Huta, Imię i Nazwisko oraz adres zamieszkania

IV. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

V. Akt notarialny powinien zostać zawarty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę (po uwzględnieniu wadium) po doręczeniu pisemnego zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VII. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

VIII. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

IX. Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla wskazanego terenu decyzją Wójta Gminy Przywidz z dnia 06.06.2017 r. r., nr GN.P.6730.23.2017.MS ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 2. Teren działki nierównomierny, pofałdowany, porośnięty trawą oraz krzewami.
 3. Większa część działki stanowi nieużytek (teren podmokły) i porośnięta jest roślinnością porastającą tereny podmokłe.
 4. Zaopatrzenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci (najbliższy wodociąg w odległości około 100 m) lub z własnego ujęcia podziemnego;
 2. Odprowadzanie ścieków: do szczelnego zbiornika zlokalizowanego w granicach działki;
 3. Przyłączenia projektowanych budynków do sieci elektroenergetycznej na warunkach gestora sieci;
 4. Dojazd: bezpośredni dostęp do drogi będącej własnością Gminy Przywidz –
  ul. Bystrzyckiej (dz. nr 15).
 5. Działki nie są obciążone i są wolne od praw osób trzecich.

X. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Przywidz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380
z późń. zm.).

XII. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetarg, o czym poinformuje publicznie.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 RODO. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz (https://przywidz.bip.gov.pl/), która zawiera min. informację o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz w związku z realizacją przetargu na podstawie niniejszego ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Działki będące przedmiotem ogłoszenia zostały szczegółowo opisane w zarządzeniu Wójta Gminy Przywidz z dnia 15.11.2022 r. nr 79/2022 dostępnym na stronie internetowej www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 93, 682 59 92 lub w pokoju nr 14,15 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

Wywieszono na tablicy ogłoszeń pod pozycją nr 27

Urzędu Gminy w okresie:

od 20.02.2023 r. do 22.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu