Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.20.80.2016.ADR Oświęcim, dnia 15 lutego 2023r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomoś

o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3707 o pow. 0,0004 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.

Działka nr 3707 o pow. 0,0004 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurował m.in.: Józef Piętka w 20/480 cz.

W toku postępowania nie odnaleziono aktu zgonu Józefa Piętki, ale odnaleziono go jako współwłaściciela nieruchomości objętej Lwh 692 gm. kat. Dwory I. Data dokumentu będącą podstawą wpisu prawa własności w ww. wykazie hipotecznym Józefa Piętki oraz brak adnotacji „małoletni” przed imieniem i nazwiskiem ww. właściciela sugeruje, że w chwili sporządzenia dekretu ugody – 22.10.1923.r. był osobą pełnoletnią, stan cywilny: żonaty, więc aktualnie miałby co najmniej 118 lat. Na tej podstawie domniemywa się, iż jest osobą nieżyjącą.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, nie można było również ustalić czy postępowanie spadkowe po ww. osobie zostało przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w księdze wieczystej nie zostały ujawnione zmiany w tym zakresie przyjęto, że postępowanie spadkowe po tej osobie nie zostało przeprowadzone – gdyby bowiem byłoby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udział 20/480 cz. w działce nr 3707 o pow. 0,0004 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługującyJózefowi Piętcew nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3707 o pow. 0,0004 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO