Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Nowotarski zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, złożonym w dniu 02.01.2023 r. oraz w dniu i 03.10.2022r. zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania w trybie art. 124 w/w ustawy decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na wykonanie prac związanych ze złożeniem i przeprowadzeniem na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz demontażu przewodów istniejącej sieci napowietrznej SN, służących do dystrybucji energii elektrycznej, w odniesieniu do nieruchomości położonych w miejscowościach:

1. Bielanka, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 489, 533/2, 534/2. Działki stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Właściciele w/w nieruchomości – Stanisław Lenart s. Wojciecha i Marii oraz Maria Lenart c. Wojciecha i Rozalii– nie żyją i nie zostało po nich przeprowadzone postępowanie spadkowe. Znak sprawy: GN.6821.2.2.2023.GK.

2. Sieniawa, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 2235/1. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłych: Janie Król s. Józefa i Agnieszki oraz Annie Król c. Jana i Katarzyny) znak sprawy: GN.6821.2.81.2022.GK.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

Nowy Targ 03 marca 2023

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA