Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

GN.683.1.78.2023 Bochnia, dn. 09.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 162 ze zm.) art. 113 ust. 6, 7, art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenie odszkodowania za udział wynoszący 1/4 części w prawie w własności do nieruchomości objętejdecyzją Starosty Bocheńskiego Nr 3/2023 z dnia 20.02.2023 rok, znak: AB.6740.2.9.2022 pn.: Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzeczów gm. Rzezawa o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: [120107_2], Rzezawa, obręb ewidencyjny: Nr 0007, Krzeczów, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 1957/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej numer 1957. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w miejsce części dawnej parceli gruntowej 949/3 oraz parceli gruntowej 950/2 obręb Krzeczów powstała działka ewidencyjna oznaczona nr 400 – obręb Krzeczów, która następnie na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bocheńskiego znak: GG-REG.6644.4.4.2013 z dnia 14.02.2013 została oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1957 – obręb Krzeczów. W/w udział w prawie własności w/w działki ewidencyjnej stanowił własność zmarłego Władysława Jana Styrny s. Jakuba i Salomei.

W związku z powyższym wzywa się następców prawnych w/w osoby, lub osoby które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w udziału, aby w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia skontaktowały się ze Starostwem Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia (pokój numer 118, 121), w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745 lub 146153741), celem ustalenia sposobu udokumentowania swoich praw. Niezgłoszenie się podmiotów legitymujących się prawami do w/w nieruchomości, skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wpłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Rzezawa oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.