Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Oświęcim, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Znak: SGG.6821.18.2022.MB

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim-miasto, obręb Dwory I, stanowiącej część działki nr 3506 o pow. 0,0504 ha
, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na realizację na przedmiotowej nieruchomości inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci gazowej wraz z dwoma przyłączami, o następujących parametrach:

  • sieć gazowa fi 63 mm PE100 RC, na głębokości H=1,00 m, o długości L=93,00 m, ze strefą kontrolowaną o pow. 93 m2 (długość 93,0 m, szerokość 1,0 m), w pasie technologicznym (obszar niezbędny do wykonania robót budowlanych) o pow. 279 m2 (długość 93,0 m, szerokość 3,0 m),
  • dwa przyłącza gazowe fi 25 mm PE100 RC, na głębokości H=1,0 m, o długościach odpowiednio L= 6,00 m i L=1,00 m, ze strefami kontrolowanymi o powierzchniach odpowiednio 6 m2 i 1 m2 (długość 6,0 m i 1,00 m, szerokość 1,0 m), w pasach technologicznych (obszar niezbędny do wykonania robót budowlanych) o powierzchniach odpowiednio 18 m2 i 1 m2 (długość 6,00 m i 1,00 m, szerokość 3 m).

Zgodnie z przedłożonym do akt sprawy zaświadczeniem z wykazu hipotecznego z dnia 15.06.2022 r. działka nr 3506 obręb Dwory I objęta jest wykazem hipotecznym prowadzony przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz: leżącej masy spadkowej po Tomaszu Pidło w 4/14 cz., Maryanny z Banasiów 1 śl. Skrzypaszek 2śl. Gworek w 2/14 cz., Jana Pędziwiatra s. Augustyna w 2/14 cz., Ignacego Gworka w 2/14 cz., Jakuba Pędziwiatra s. Augustyna w 2/14 cz. („na podstawie dochodzeń w myśl ustawy z dnia 20 marca 1274 r. Nr 29 Dz. pr Rzp.kraj. przeprowadzonych”), Władysława Olejarza w ¼ cz. (na podstawie ts. dekretu dziedzictwa z 16 lutego 1914 A 406/13), Zofii
z Sulikowiczów Olejarzowej w 1/14 cz. (na podstawie kontraktu przedślubnego z daty Oświęcim 21 kwietnia 1914 Lr 155/5 i metryki ślubu z daty Oświęcim 30 kwietnia 1914 L. 372).

Z przedłożonych pism Urzędu Miasta Oświęcim wynika, że Tomasz Pidło, Jan Pędziwiatr s. Augusta, Ignacy Gworek, Jakub Pędziwiatr nie figurują w rejestrze mieszkańców Miasta Oświęcimia. W odniesieniu do pozostałych współwłaścicieli Urząd wyjaśnił, że podanie samego imienia i nazwiska nie identyfikuje osoby
w rejestrze mieszkańców. Zapisy wykazu hipotecznego dowodzą, że w wymienionym wykazie hipotecznym ostatni wpis w zakresie prawa własności miał miejsce w 1914 r. Data dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności w wykazie hipotecznym, brak adnotacji „małoletniej/małoletniego” przed imieniem i nazwiskiem właściciela oraz podanie nazwiska rodowego przed nazwiskiem przyjętym prawdopodobnie
w wyniku zawarcia małżeństwa (w przypadku Marianny Gworek i Zofii Olejarz) sugeruje, że współwłaściciele wymienieni w wykazie hipotecznym w chwili ostatniego wpisu (1914 r.) byli osobami pełnoletnimi. Przyjmując, że w 1914 roku mieli co najmniej 18 lat stwierdzono, że liczyliby obecnie około 126 lat. Na tej podstawie wywiedziono, że wymienieni w wykazie hipotecznym: Tomasz Pidło, Marianna Gworek, Jan Pędziwiatr, Ignacy Gworek, Jakub Pędziwiatr, Władysław Olejarz, Zofia Olejarz to osoby nieżyjące. W piśmie z dnia 13 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu I Wydział Cywilny wyjaśnił, że „(…) udzielenie informacji czy w stosunku do nieruchomości oznaczonej jako działka 3506 położonej w Dworach I toczy się lub zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe nie jest możliwe. Do wniosku załączono zaświadczenie z wykazu hipotecznego Lwh (…) gm.kat Dwory I wskazując dane współwłaścicieli działki 3506 jednakże nie wskazano daty zgonu każdego z nich zatem także na tej podstawie udzielenie żądanej informacji nie jest możliwe.”

Po analizie zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że działka nr 3506 obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami: „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego,
a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. (…)Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe.”

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej działki. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 35, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 41 (osoba prowadząca sprawę: Marzena Bachara).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku
z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.