Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6694
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Tomaszów Mazowiecki, dn. 24.03.2023 r.

GN.683.41.2022

OGŁOSZENIE

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 46/2 o pow. 0,0183 ha i nr 48/2 o pow. 0,1378 ha, położoną w obrębie Kolonia Łaznów, gmina Rokiciny

Działając na podstawie przepisów art. 12 ust. 4a, 4f i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 162), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

STAROSTA TOMASZOWSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

że zostało wszczęte z urzędu w dniu 20 września 2022 r. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 46/2 o pow. 0,0183 ha i nr 48/2 o pow. 0,1378 ha, położoną w obrębie Kolonia Łaznów, jednostka ewidencyjna Rokiciny.

Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) odszkodowanie za nieruchomości o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Współwłaścicielem nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Łaznów, jednostka ewidencyjna Rokiciny, oznaczonej jako działka nr 46 i nr 48, z której została wydzielona m.in. działka oznaczona nr 46/2 o pow. 0,0183 ha i nr 48/2 o pow. 0,1378 ha był Roman Jan Marusik (s. Stefana i Anny), co potwierdza odpis zwykły księgi wieczystej nr PT1T/00075558/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

W trakcie postępowania ustalono, że Roman Jan Marusik (s. Stefana i Anny) nie żyje, w związku z powyższym wzywa się następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii Urzędu.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu administracyjnym i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE