Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Znak: SGG.6821.14.2023.KK Oświęcim, dnia 14 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 2047 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń służących do przesyłania gazu tj. sieci wykonanej z rur fi 110 mm PE100 RC typ 2 na długości 4,30 m, fi 63 mm PE 100 RC typ 2 na długości 53,20 m oraz przyłączy fi 25 mm PE 100 RC typ 2 o długości 1,10 i 1,70 m, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie i budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z likwidacją stacji redukcyjnej II stopnia w miejscowości Grojec – etap IV”

Ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości polega na ustanowieniu strefy kontrolowanej w której poprowadzona będzie sieć gazowa z przyłączami oraz pasa technologicznego czyli obszaru niezbędnego do wykonania robót. Powierzchnia zajęcia działki wyniesie:

  • dla sieci fi 110 mm PE100 RC strefa kontrolowana to 4,30 m2 (szerokość 1,0 m, długość 4,30 m); pas technologiczny 12,90 m2 (szerokość 3,0 m, długość 4,30 m)
  • dla sieci fi 63 mm PE100 RC strefa kontrolowana to 53,20 m2 (szerokość 1,0 m, długość 53,20 m); pas technologiczny 159,60 m2 (szerokość 3,0 m, długość 53,20 m),
  • dla przyłączy gazowych o długości 1,10 m i 1,70 m odpowiednio stera kontrolowana o szerokości 1,00 to 1,10 m2 i 1,70 m2 a pas technologiczny o szerokości 3,0 m to 3,30 m2
    i 5,10 m2.

Działka nr 2047 objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie prawo własności ujawnione jest między innymi na rzecz: Janiny Sporysz c. Jana i Agnieszki w udziale 36/96 części, Antoniny Kublińskiej (według ustaleń organu c. Anny i Józefa) w 3/96 częściach, Józefa Kublińskiego (według ustaleń organu męża Anny Kublińskiej zmarłej 11 sierpnia 1924 r.) w 15/96 częściach oraz Franciszka Sporysza w 12/96 częściach; wpisy własności na podstawie dokumentów z lat 1913 do 1968.

W bazie PESEL tj. Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności nie odnaleziono osób odpowiadających wyżej wymienionym wpisanym w kw, nie odnaleziono również żadnych dokumentów potwierdzających nabycie po nich spadku. W takich okolicznościach organ stwierdził, iż działka 2047 położona w jednostce ewidencyjnej Oświęcim obszar wiejski, obręb Grojec stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców Janiny Sporysz, Józefa Kublińskiego, Antoniny Kublińskiej i Franciszka Sporysza oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej działki. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 19 (na parterze) w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400.

Informacje dotyczące sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33/844-97-50.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wszystkich nieuregulowanych udziałów przedmiotowej działki, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują:

Strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia