Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

ZN.6840.1.1.2022.AGKA Załącznik do Uchwały Nr 951/2022

Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1631/4 o pow. 0,0031 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 511 o pow. 0,0163 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Adres nieruchomościGmina Końskowola, obręb Końskowola
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków
Działka oznaczona nr 1631/4 o pow. 0,0031 ha, stanowiąca własność Powiatu Puławskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00078018/1, położona jest w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola. Przedmiotowa działka gruntu w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolem B.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr 1631/4 posiada powierzchnię
31 m2 i składa się z jednej działki o kształcie prostokąta – szerokość działki wynosi około 4 m a długość około 9 m. Ukształtowanie terenu działki: teren płaski. Nieruchomość posiada dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, linii energetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej oraz sieci gazowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi. Odległość od centrum miejscowości wynosi około 250 m. Na działce znajdują się składniki budowlane i roślinne, stanowiące nakłady współwłaścicieli działki nr 511, z uwagi na co nie stanowią one przedmiotu dostawy.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
zagospodarowania
Na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola uchwalonego przez Radę Gminy Końskowola uchwałą Nr IX/57/03 z dnia 19 sierpnia 2003 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 151 poz. 3183 z dnia 8 października 2003 r. (…) zmienionego uchwałą nr XLIX/251/2018 z dnia
4 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2018 r. poz. 2399, dotyczący ustaleń dla działki nr ewidencyjny 1631/4 położonej w obrębie Końskowola, działka nr 1631/4 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18.MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zgodnie z rysunkiem planu, działka nr 1631/4 zlokalizowana jest: – poza granicą nieprzekraczalnej linii zabudowy wrysowanej na rysunku planu; – w obszarze wpisanym do rejestru „A” zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod nr A/856; – w granicach strefy intensywnej zabudowy; – północna część działki nr 1631/4 przylega do drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.

Forma i tryb zbycia
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym –na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 511
o pow. 0,0163 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Cena nieruchomości

3 445,53 zł (netto)+ 792,47 zł (23% podatku VAT) = 4 238,00 zł (brutto)

Informacje dodatkowe:

I

  1. Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości zgodnie z art. 67
    ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
  2. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  3. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto – księgowe.

II

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.
  2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
  3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

III

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu
18 sierpnia 2022 r. na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29 września 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

UCHWAŁA Nr 951/2022

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1631/4 o pow. 0,0031 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 511 o pow. 0,0163 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz
w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego Nr XXVIII/228/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Sporządza się i podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka: 1631/4 o pow. 0,0031 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00078018/1, przeznaczonej do sprzedażyw trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 511 o pow. 0,0163 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola.

2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Powiatu:

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy