Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
OGŁOSZENIE NR 3

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE NR 3

Brwinów, dnia 9 lutego 2023 roku.

GN.6845.4.2023KS

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NR 3

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NA CZAS OZNACZONY TJ. 10 LAT,

NIŻEJ OPISANYCH LOKALI UŻYTKOWYCH,

Z PRZEZNACZENIEM DO PROWADZENIA W NICH

DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ AKCESORIÓW NAGROBKOWYCH.

Pozycja nr 1

Położenie BrwinówNumer lokalu użytkowegoPowierzchniaWysokość wywoławczego czynszu (zł) miesięcznego netto*/ i minimalne postąpienieWysokość i termin wpłaty wadium**
Ulica Armii Krajowej działka nr ew. 222/6 o pow.0,1620 ha, obr. 08 m. Brwinów, WA1P/00047028/0118,58 m2800 złotych
Minimalne postąpienie 10 złotych
500 złotych
do dnia 9 marca 2023 r.

Pozycja nr 2

Położenie BrwinówNumer lokalu użytkowegoPowierzchniaWysokość wywoławczego czynszu (zł) miesięcznego netto*/ i minimalne postąpienieWysokość i termin wpłaty wadium**
Ulica Armii Krajowej działka nr ew. 222/6 o pow.0,1620 ha, obr. 08 m. Brwinów, WA1P/00047028/0218,58 m2800 złotych
Minimalne postąpienie 10 złotych
500 złotych
do dnia 9 marca 2023 r.

*podana wywoławcza miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy jest stawką minimalną i nie zawiera podatku VAT (23%), który zostanie wyliczony od wylicytowanej w przetargu stawki czynszu i doliczony do wysokości wylicytowanej stawki czynszu. Nie zawiera opłat za media i podatek od nieruchomości.

**Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego uznania na rachunku bankowym Urzędu Gminy Brwinów.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2023 roku o godz. 10.00

w sali konferencyjnej w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium oraz nieposiadanie jakichkolwiek zaległości finansowych względem Urzędu Gminy Brwinów i innych jednostek jej podległych.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank, o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2023 roku.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego i wymienić numer lokalu oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Przedmiotem dzierżawy są lokale użytkowe ujęte w Wykazie nr 29 z dnia 22 grudnia 2022 roku, wywieszonym w dniach od dnia 23 grudnia 2022 roku do dnia 13 stycznia 2023 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów oraz opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszonym wykazie została podana do publicznej wiadomości w dniu 23 grudnia 2022 roku w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl .

Pawilon handlowy (z dwoma lokalami użytkowymi) jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie bramy cmentarza od strony ulicy Armii Krajowej w Brwinowie.

Pawilon handlowy jest wykonany w konstrukcji stalowej ze ścianami zewnętrznymi i dachem obłożonymi płytą warstwową, ścianami wewnętrznymi obłożonymi płytą kartonowo- gipsową, na podłodze wykładzina winylowa. Jest wyposażony tylko w instalację elektryczną.

Numeracja lokali jest przyjęta od strony bramy cmentarza (lokal nr 1 bliżej bramy).

Celem zakwalifikowania podmiotu, jako uczestnika przetargu, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu, wskazanych niżej dokumentów:

 1. ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 2. w przypadku pełnomocnika – dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,
 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tj. wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. w przypadku osoby prawnej – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną – umowy spółki,
 6. w przypadku osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) – oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągniecie zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy,
 7. zaświadczenia bądź oświadczenia o nieposiadaniu na dzień przetargu jakichkolwiek zaległości finansowych względem Urzędu Gminy Brwinów i jednostek jej podległych.

Każdy uczestnik, biorący udział w przetargu, zobowiązany będzie do złożenia komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, a także o braku jakichkolwiek zastrzeżeń z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu dzierżawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego, jako dzierżawca od podpisania protokołu z przetargu lub umowy dzierżawy lub przejęcia nieruchomości, Organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brwinów. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje czynszu miesięcznego w kwocie wyższej od wywoławczej wysokości czynszu przynajmniej o jedno postąpienie lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Dzierżawca zobowiązany będzie od momentu zawarcia umowy dzierżawy do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłat tytułu z zużycia mediów oraz za odbiór nieczystości stałych.

Czynsz dzierżawny powiększony o podatek VAT (według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego) wnoszony będzie do 28 każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika.

Wydzierżawiająca zastrzega, że od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje Wydzierżawiającej od Dzierżawcy, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

 1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,
 2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych,
 3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych,

przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (art. 2 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 893 ze zm.).

Umowa dzierżawy z kandydatem do jej zawarcia, wyłonionym w drodze przetargu, zostanie podpisana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przetargu, tj. podpisaniu protokołu przez Przewodniczącą i Członków Komisji Przetargowej oraz wyłonionego kandydata. Dzierżawca będzie zobowiązany do wpłaty w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy kaucji gwarancyjnej w wysokości równej trzymiesięcznym należnościom czynszowym brutto wynikającymi z zawartej umowy dzierżawy. Kaucję gwarancyjną składa się na rachunku banku a’vista Wydzierżawiającej.

Wydanie lokalu użytkowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Wydzierżawiająca nie przewiduje wyrażenia zgód na poddzierżawę lokalu użytkowego oraz oddawania do użytkowania przez osoby inne niż Dzierżawca.

Ponadto Dzierżawca zobowiązany jest do:

 1. utrzymania lokalu użytkowego w należytym stanie technicznym i estetycznym,
 2. utrzymania lokalu użytkowego i terenu przed pawilonem w porządku i w czystości,
 3. zabezpieczenia lokalu użytkowego w zakresie przeciwpożarowym,
 4. uzyskania własnym staraniem i na własne ryzyko zezwoleń do prowadzenia działalności w dzierżawionym lokalu
 5. do bezwzględnego uzgadniania wszelkich nakładów i zmian w lokalu użytkowym.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, że do chwili rozpoczęcia przetargu ma prawo do jego odwołania z ważnego powodu, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym będącym przedmiotem przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738 26 94, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00.

Treść niniejszego ogłoszenia została zamieszczona w dniach: 22 lutego 2023 roku – 14 marca 2023 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl i wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Gminy Brwinów, mający siedzibę w Brwinowie pod adresem: ul. Grodziska 12.
 2. Z administratorem można kontaktować się:
 • listownie: ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: brwinow.pl;
 • telefonicznie: 22 738 26 12.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), którym jest Pani Sylwia Bober-Jasnoch; można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@brwinow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 695 581 791. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (co wynika m. in. art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) – w celu prowadzenia postępowania przetargowego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również ewentualnego zawarcia umowy w tej sprawie oraz jej realizacji, a także wymaganego udokumentowania postępowania przetargowego i jego archiwizacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub też umów i porozumień zawartych przez Administratora (np. obsługa prawna, administracyjna), w szczególności osobom lub podmiotom uprawnionym do wglądu w dokumentację prowadzonego postępowania przetargowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy w tej sprawie, a następnie – jeśli chodzi o materiały archiwalne – przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 r. poz. 217 ze zm.).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie podanie uniemożliwi więc Pani/Pana udział w przetargu.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony