Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Ogłoszenie Nr 31/II/2022

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Nr 31/II/2022

Ogłoszenie Nr 31/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 1 lipca 2022r.

Ogłaszam pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości

położonych w Gorzowie Wlkp.

Sprzedaż ww. nieruchomości następuje z jednoczesnym ustanowieniem odpłatnej służebności drogowej, za wynagrodzeniem w opłatach rocznych w kwocie 50zł netto, na działkach gruntu :

  • poz. 1 – Nr 1072/6 o pow. 1.786m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00082363/4 – zapewniającej dostęp do drogi publicznej ul.Śląskiej,
  • poz. 2-5 – Nr: 661/18, 1867/24, 1867/25 o łącznej pow. 2.612m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00110438/7 – zapewniającej dostęp do drogi publicznej ul.Słonecznej.

Opłaty te, powiększone o należny podatek VAT, płatne będą w następujący sposób:

  • przed zawarciem umowy notarialnej za rok, w którym nastąpiło ustanowienie prawa,
  • do 31 marca każdego roku począwszy od roku następnego, w którym nastąpiło ustanowienie służebności.

Na terenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

– nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń – nie uwidocznionych na mapie; ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji na takim terenie – obciążają nabywcę,

  • znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, których wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi odbędą się 8 września 2022r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu – najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 1 września 2022r.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu.

W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych – wypisu z KRS.

Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404 (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy