Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
OGŁOSZENIE NR 4

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE NR 4

Brwinów, dnia 01.03.2023 roku.

GN.6845.2.2023KS

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NR 4

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)

podaje do publicznej wiadomości, że

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NA CZAS OZNACZONY TJ. 25 LAT,

NIŻEJ OPISANEGO LOKALU UŻYTKOWEGO,

Z PRZEZNACZENIEM DO PROWADZENIA W NIM

DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO – USŁUGOWEJ.

Położenie BrwinówNumer lokalu użytkowegoPowierzchniaWysokość wywoławczego czynszu (zł) miesięcznego netto*/ i minimalne postąpienieWysokość i termin wpłaty wadium**
Ulica Rynek 24 – Targowisko Miejskie działka nr ew. 231/1 o pow.0,3508 ha, obr. 08 m. Brwinów, WA1P/00075309/91834,53 m21200 złotych
Minimalne postąpienie 20 złotych
500 złotych
do dnia 27 marca 2023 roku.

*podana wywoławcza miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy jest stawką minimalną i nie zawiera podatku VAT (23%), który zostanie wyliczony od wylicytowanej w przetargu stawki czynszu i doliczony do wysokości wylicytowanej stawki czynszu. Nie zawiera opłat za media i podatek od nieruchomości.

**Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego uznania na rachunku bankowym Urzędu Gminy Brwinów.

Dodatkowo będzie możliwe wydzierżawienie terenu do 1m przed pawilonem dzierżawionego lokalu za 6,15 złotych brutto za każdy m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10.00

w sali konferencyjnej w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium oraz nieposiadanie jakichkolwiek zaległości finansowych względem Urzędu Gminy Brwinów i innych jednostek jej podległych.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank, o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2023 roku.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na dzierżawę lokalu nr 18 oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy ujęty w Wykazie nr 2 z dnia 7 lutego 2023 roku, wywieszonym w dniach od 9 lutego 2023 roku do 2 marca 2023 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów oraz opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszonym wykazie została podana do publicznej wiadomości w dniu 9 lutego 2023 roku w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl .

Lokal użytkowy numer 18 jest usytuowany w pawilonie usytuowanym po prawej stronie od wejścia od ulicy Rynek.

Pawilony handlowe są wykonane w konstrukcji stalowej ze ścianami zewnętrznymi i dachem obłożonymi płytą warstwową, ścianami wewnętrznymi obłożonymi płytą kartonowo- gipsową, na podłodze wykładzina winylowa. Lokal składa się z 1 pomieszczenia do wykorzystania na cele handlowo – usługowe oraz łazienki. Posiada instalację elektryczną, grzewczą elektryczną, wodno – kanalizacyjną (wraz z wyposażeniem – umywalka, sedes i deska, elektryczny podgrzewacz wody).

Celem zakwalifikowania podmiotu, jako uczestnika przetargu, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu, wskazanych niżej dokumentów:

 1. ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 2. w przypadku pełnomocnika – dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,
 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tj. wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. w przypadku osoby prawnej – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną – umowy spółki,
 6. w przypadku osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) – oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągniecie zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy,
 7. zaświadczenia bądź oświadczenia o nieposiadaniu na dzień przetargu jakichkolwiek zaległości finansowych względem Urzędu Gminy Brwinów i jednostek jej podległych.

Każdy uczestnik, biorący udział w przetargu, zobowiązany będzie do złożenia komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, a także o braku jakichkolwiek zastrzeżeń z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu dzierżawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego w pierwszym miesiącu. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego, jako dzierżawca od podpisania protokołu z przetargu lub umowy dzierżawy lub przejęcia nieruchomości, Organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brwinów. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje czynszu miesięcznego w kwocie wyższej od wywoławczej wysokości czynszu przynajmniej o jedno postąpienie lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Dzierżawca zobowiązany będzie od momentu zawarcia umowy dzierżawy do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłat tytułu z zużycia mediów – wody i energii elektrycznej oraz za odbiór nieczystości płynnych i stałych.

Czynsz dzierżawny powiększony o podatek VAT (według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego) wnoszony będzie do 28 każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika.

Wydzierżawiająca zastrzega, że od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje Wydzierżawiającej od Dzierżawcy, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

 1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,
 2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych,
 3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych,

przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (art. 2 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 893 ze zm.).

Umowa dzierżawy z kandydatem do jej zawarcia, wyłonionym w drodze przetargu, zostanie podpisana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przetargu, tj. podpisaniu protokołu przez Przewodniczącą i Członków Komisji Przetargowej oraz wyłonionego kandydata. Dzierżawca będzie zobowiązany do wpłaty w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy kaucji gwarancyjnej w wysokości równej trzymiesięcznym należnościom czynszowym brutto wynikającymi z zawartej umowy dzierżawy. Kaucję gwarancyjną składa się na rachunku banku a’vista Wydzierżawiającej.

Wydanie lokalu użytkowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Wydzierżawiająca nie przewiduje wyrażenia zgód na poddzierżawę lokalu użytkowego oraz oddawania do użytkowania przez osoby inne niż Dzierżawca.

Ponadto Dzierżawca zobowiązany jest do:

 1. utrzymania lokalu użytkowego w należytym stanie technicznym i estetycznym,
 2. utrzymania lokalu użytkowego i terenu przed pawilonem w porządku i w czystości,
 3. zabezpieczenia lokalu użytkowego w zakresie przeciwpożarowym,
 4. uzyskania własnym staraniem i na własne ryzyko zezwoleń do prowadzenia działalności w dzierżawionym lokalu
 5. do bezwzględnego uzgadniania wszelkich nakładów i zmian w lokalu użytkowym.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, że do chwili rozpoczęcia przetargu ma prawo do jego odwołania z ważnego powodu, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym będącym przedmiotem przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738 26 94, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00.

Treść niniejszego ogłoszenia została zamieszczona w dniach: 9 marca 2023 roku – 28 marca 2023 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl i wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Gminy Brwinów, mający siedzibę w Brwinowie pod adresem: ul. Grodziska 12.
 2. Z administratorem można kontaktować się:
 • listownie: ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: brwinow.pl;
 • telefonicznie: 22 738 26 12.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), którym jest Pani Sylwia Bober-Jasnoch; można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@brwinow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 695 581 791. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (co wynika m. in. art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) – w celu prowadzenia postępowania przetargowego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również ewentualnego zawarcia umowy w tej sprawie oraz jej realizacji, a także wymaganego udokumentowania postępowania przetargowego i jego archiwizacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub też umów i porozumień zawartych przez Administratora (np. obsługa prawna, administracyjna), w szczególności osobom lub podmiotom uprawnionym do wglądu w dokumentację prowadzonego postępowania przetargowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy w tej sprawie, a następnie – jeśli chodzi o materiały archiwalne – przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 r. poz. 217 ze zm.).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie podanie uniemożliwi więc Pani/Pana udział w przetargu.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy