Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5722
/
/
Ogłoszenie nr 412 / 2022 Wójta Gminy Zbiczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 412 / 2022 Wójta Gminy Zbiczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE nr  412 / 2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek firmy ENERSOLA PV Sp. zo.o., z siedzibą ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW”, położonej na części działki nr 76/21 – obręb 0015 Żmijewko, gmina Zbiczno.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2019 r. poz., 1839 z późn. zm.), wnioskowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Zbiczno, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania opinii i uzgodnień będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu.

Równocześnie informuję, że tutejszy urząd zwrócił się z prośbą do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przedstawienie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz składać pisemnie wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, pokój nr 10, w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Zbiczno, w sołectwie Żmijewko, a także na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Zbiczno www.gm-zbiczno.rbip.mojregion.info.

                                                                               Wójt Gminy Zbiczno   

   mgr Magdalena Golubska

Sporządził:

Marek Betlejewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.