Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Ogłoszenie nr 412 / 2022 Wójta Gminy Zbiczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 412 / 2022 Wójta Gminy Zbiczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE nr  412 / 2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek firmy ENERSOLA PV Sp. zo.o., z siedzibą ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW”, położonej na części działki nr 76/21 – obręb 0015 Żmijewko, gmina Zbiczno.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2019 r. poz., 1839 z późn. zm.), wnioskowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Zbiczno, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania opinii i uzgodnień będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu.

Równocześnie informuję, że tutejszy urząd zwrócił się z prośbą do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przedstawienie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz składać pisemnie wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, pokój nr 10, w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Zbiczno, w sołectwie Żmijewko, a także na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Zbiczno www.gm-zbiczno.rbip.mojregion.info.

                                                                               Wójt Gminy Zbiczno   

   mgr Magdalena Golubska

Sporządził:

Marek Betlejewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.