Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 424/2022

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 20 września 2022 r.

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4,  art. 73 § 1   ustawy  z  dnia   14   czerwca  1960 r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w  dniu  15.09.2022 r.  zostało   wszczęte   na  wniosek   firmy   P4 Sp. z o.o.,  reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana  Marcina  Majera,  postępowanie   administracyjne   w  sprawie   wydania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji   celu  publicznego dla  przedsięwzięcia   polegającego   na  budowie  stacji  bazowej telefonii komórkowej BRO4501A na części działki nr 94 – obręb  geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno.

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

          Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno