Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
OGŁOSZENIE NR 5

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE NR 5

Brwinów, dnia 1 marca 2023 r.

GN.6840.12.2022KS

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NR 5

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 140/1 o powierzchni 0,3594 ha, położonej w miejscowości Kanie przy ulicy Szkolnej 5 c, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, uregulowanej w księdze wieczystej Numer WA1P/00047925/8.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 100 000 złotych brutto

(jeden milion sto tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej jest nie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT).

Wadium – 100 000 złotych

(sto tysięcy złotych)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2023 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2023 roku, o godz. 10.00

w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4 (w sali konferencyjnej).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na sprzedaż działki nr ew. 140/1 Kanie oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank, o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu zawarcia umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od podpisania protokołu przetargowego, lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego, ponosi nabywca. Wznowienie granic nieruchomości odbywa się staraniem i na koszt nabywcy nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana działka gruntu ujęta w wykazie z dnia 28 czerwca 2022 roku, który był wywieszony w dniach od 5 lipca 2022 roku do 26 lipca 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, a także zamieszczony na stronie internetowej www.brwinow.pl, www.bip.brwinow.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl, w dniu 5 lipca 2022 roku. Termin na składanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 16 sierpnia 2022 roku.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8 listopada 2022 roku, był ważny ale zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28 lutego 2023 roku, był ważny ale zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich, nie występują w stosunku do niej jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, jak również nie toczy się postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo ich zbycia.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Kanie przy ulicy Szkolnej 5 C, w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim i w województwie mazowieckim.

W skład nieruchomości wchodzi działka ewidencyjna 140/1 o powierzchni 0,3594 ha, z obrębu 07 Kanie w gminie Brwinów. Nieruchomość ma kształt prostokąta, który jednym bokiem przylega do ulicy Szkolnej, drugim przeciwległym do ulicy Warszawskiej. Teren nieruchomości jest nieogrodzony, niezagospodarowany, lekko obniżony w kierunku ulicy Warszawskiej oraz porośnięty trawą i drzewami, krzewami (niestanowiącymi lasu). Na nieruchomości w jej północno – wschodnim narożniku znajdują się fragmenty murów budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 30 m2. Wzdłuż zachodniej granicy (na odcinku ok. 30 m) przebiega przewód gazowy średnioprężny D20

zasilający budynek posadowiony na sąsiedniej działce ewidencyjnej nr 141 (niebędącej własnością Gminy Brwinów). Nad nieruchomością przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Gmina Brwinów nie posiada podpisanej umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Przyszły nabywca nieruchomości ureguluje we własnym zakresie i własny koszt kwestię przebiegu gazociągu oraz linii energetycznej. Nieruchomość usytuowana jest przy drogach publicznych – ulicy Szkolnej (droga gminna – 3 KLg) i ulicy Warszawskiej (droga wojewódzka – nr 719), ale nie ma z nich urządzonego wjazdu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o którym mowa niżej) nie dopuszcza tworzenia jakichkolwiek nowych bezpośrednich zjazdów z drogi nr 719 na przyległe działki. Przyszły nabywca nieruchomości poczyni we własnym zakresie i na własny koszt uzgodnienia w zakresie wjazdu/zjazdu z ulicy Szkolnej z zarządcą drogi (Gminą Brwinów).

Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. W ulicy Szkolnej ułożona jest gminna sieć kanalizacyjna i wodociągowa, oraz gazowa i elektroenergetyczna. Przyszły nabywca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do uzyskania stosownych pozwoleń, do podłączenia się do istniejących sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania ewentualnych przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów i odbiorców.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane na cele usługowe i handlowe (np. Centrum Elektryczne, Biedronka), stacja gazu, a także tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną z różnych okresów czasu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Kanie, Gmina Brwinów, położonego pomiędzy projektowanym ujęciem wód „Kanie” a drogą wojewódzką nr 719 i granicą z Otrębusami” zatwierdzonym uchwałą Nr 30 -IV Rady Gminy Brwinów z dnia 7 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21 maja 2003r., Nr 136, poz. 3357), przedmiotowa nieruchomość znajdują się na obszarach:

13 – AU – teren usług nieuciążliwych.

Ustalenia szczegółowe: teren położony:

– w obszarze chronionego krajobrazu;

– w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej projektowanego ujęcia wód „Kanie”;

– częściowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr 59-64/16;

– w obrębie konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej.

Dla terenów usług nieuciążliwych, plan ustala:

– dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych programów usługowych, produkcji, zaplecza motoryzacji, magazynów, handlu – w tym handlu hurtowego.

– lokalizowanie wszystkich nowych budynków o charakterze usługowym oraz rozbudowa już istniejących wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– nie dopuszcza się lokalizacji programów uciążliwych lub wpływających szkodliwie na środowisko.

– dla działek bezpośrednio przylegających do ulicy Szkolnej maksymalną wysokość zabudowy 2 kondygnacje.

Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu nr 58 -64/16 i 58-64/19 – warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie (na koszt właściciela lub inwestora) archeologicznych badań wykopaliskowych–wyprzedzających planowane inwestycje i zagospodarowanie terenu. Do czasu przeprowadzenia ww. badań archeologicznych na tym obszarze ustala się zakaz zmiany użytkowania terenów tj. wznoszenia obiektów kubaturowych, uzbrajania terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, realizacji układu komunikacyjnego,

realizacji ogrodzeń działek oraz prowadzenia robót ziemnych naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej – tj. głębiej niż 30-35 cm poniżej istniejącego poziomu terenu.

14 – KW – teren ciągu pieszo – jezdnego (stanowiącego dojazd do działki nr ew. 142/5).

1 KGPw – ulica Warszawska, droga wojewódzka nr 719.

12 TWK/3 –KLg – teren wartości kulturowych, droga gminna. Ustalenia szczegółowe jw. Ponadto Plan ustala podporządkowanie rozwiązań układu komunikacyjnego uwarunkowaniom wynikającym z istniejącej wartościowej zieleni i zainwestowania oraz istniejących obiektów kultu i pamięci. Nakazuje ochronę i uzupełnienie istniejącego szpaleru drzew.

(Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego w tut. Urzędzie Gminy przy ulicy Grodziskiej 12, tel. 22 738 26 54).

Dla terenu obejmującego działkę ewidencyjną 140/1 położoną w m. Kanie, nie został wyznaczony w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.).

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

– osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

– w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba/y fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zobowiązana/e będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego jej/ich tożsamość i aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważność 6 miesięcy), umowę spółki cywilnej;

– w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoby prawne – zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: aktualny (ważność 6 miesięcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

osób reprezentujących osobę prawną oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, bądź winna złożyć oświadczenie, że taką zgodę posiada;

– cudzoziemcy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał promesy wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły;

–  pełnomocnicy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym oraz oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

– osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć w oryginale pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej (oryginał bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia);

W przypadku uczestnictwa osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) będącej w związku małżeńskim i posiadającej umowną lub ustawową wspólność majątkową, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku osobistego warunkiem jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

Wszelkie dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę na nabycie nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (z wyłączeniem przypadków, w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć przed licytacją oświadczenia:

– o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wniesieniu z tego tytułu i ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

– o stanie cywilnym w dniu przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Gminy Brwinów w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania i unieważnienia. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wylicytowana cena winna być odnotowana na rachunku bankowym Gminy Brwinów, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

Inne informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 94, 22 738 26 53.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach: 9 marca 2023 roku – 10 maja 2023 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Informację i wyciąg z niniejszego ogłoszenia opublikowano w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl,w dniu 9 marca 2023 roku.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Gminy Brwinów, mający siedzibę w Brwinowie pod adresem: ul. Grodziska 12.
 2. Z administratorem można kontaktować się:
 • listownie: ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: brwinow.pl;
 • telefonicznie: 22 738 26 12.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), którym jest Pani Sylwia Bober-Jasnoch; można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@brwinow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 695 581 791. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (co wynika m. in. art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) – w celu prowadzenia postępowania przetargowego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również ewentualnego zawarcia umowy w tej sprawie oraz jej realizacji, a także wymaganego udokumentowania postępowania przetargowego i jego archiwizacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub też umów i porozumień zawartych przez Administratora (np. obsługa prawna, administracyjna), w szczególności osobom lub podmiotom uprawnionym do wglądu w dokumentację prowadzonego postępowania przetargowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy w tej sprawie, a następnie – jeśli chodzi o materiały archiwalne – przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 r. poz. 217 ze zm.).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie podanie uniemożliwi więc Pani/Pana udział w przetargu.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy