Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Ogłoszenie Nr 57/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odnośnie sprzedaż a własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Nr 57/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odnośnie sprzedaż a własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp

Ogłoszenie Nr 57/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 3 listopada 2022r.

 Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp

Na terenie nieruchomości określonej w poz. 1 znajduje się ogrodzony zbiornik wodny przewidziany do utrzymania do odbioru wód opadowych. Zasypanie tego zbiornika może spowodować naruszenie stosunków wodnych.

Nieruchomość określona w poz. 2 objęta jest w niewielkiej części decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia – skutkującą ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, ujawnionym w księdze wieczystej.

Nieruchomość określona w poz. 3:

–   objęta jest czasowym zajęciem na podstawie decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie elektroenergetycznej sieci przesyłowej,

  • ograniczona jest służebnościami przesyłu na rzecz PGNiG S.A. oraz nieujawnioną w księdze wieczystej na rzecz PSE S.A., polegającymi na udostępnieniu nieruchomości w celu wykonywania prac w zakresie eksploatacji sieci, dokonywania przeglądów, konserwacji, modernizacji, przebudowy  i remontów oraz usuwaniu awarii,
  • oznaczona jest w ewidencji gruntów w części jako rola II, IIIa i IIIb, wobec czego zgodnie z decyzją zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania w tym zakresie i poniesienia opłat ustalonych decyzją.

Zagospodarowanie nieruchomości określonej w poz. 4 jest utrudnione ze względu na zróżnicowaną konfiguracje terenu. Działka gruntu Nr 1202 o pow. 229m2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren urządzeń obsługi energetyki gazowej i może być wykorzystywana do obsługi terenu mieszkaniowego.

Na terenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

–   nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń – nie uwidocznionych na mapie; ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji na takim terenie – obciążają nabywcę,

–    znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, których wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poza wymienionymi ograniczeniami nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od innych obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi odbędą się 12 stycznia 2023r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu – najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 5 stycznia 2023r.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość  w przetargu. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa –   w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych – wypisu z KRS.

Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404  (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie