Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Ogłoszenie Nr 58/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odnośnie sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Nr 58/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odnośnie sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp

           Ogłoszenie Nr 58/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 3 listopada 2022r.

Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp

Sprzedaż nieruchomości określonej w poz. 1 następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/434 części w działce gruntu Nr 1455 o pow. 10.249m2,dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00044112/2 – zapewniającej dostęp prawny do nieruchomości. W cenie nieruchomości zawarta jest cena udziału 1/434 części – w kwocie 2.000zł netto.

Sprzedaż nieruchomości określonej w poz. 2 następuje z jednoczesnym ustanowieniem odpłatnej służebności drogowej na części działki gruntu Nr 1744 objętej księgą wieczystą  GW1G/00133393/6 do czasu jej włączenia do pasa drogi publicznej ul.Warszawskiej – za wynagrodzeniem w opłatach rocznych    w kwocie 21,00zł netto, powiększonych o należny podatek VAT, które płatne będą w następujący sposób:

  • przed zawarciem umowy notarialnej za rok, w którym nastąpiło ustanowienie prawa,
  • do 31 marca każdego roku począwszy od roku następnego, w którym nastąpiło ustanowienie służebności.

Działka gruntu Nr 2217 oznaczona jest w ewidencji gruntów jako rola IIIb, wobec czego zgodnie z de­cyzją zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – nabywca nieruchomości zobowiązany bę­dzie do przeprowadzenia postępowania w tym zakresie i poniesienia opłat ustalonych decyzją.              

Na terenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

–   nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń – nie uwidocznionych na mapie; ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji na takim terenie – obciążają nabywcę,

–    znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, których wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poza wymienionymi ograniczeniami nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od innych obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi odbędą się 5 stycznia 2023r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu – najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do  29 grudnia 2022r.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość  w przetargu. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych – wypisu z KRS.

Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%oraz:

  • poz. 1 – pierwszą opłatę z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,
  • poz. 2 – należne wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności drogowej.  

Pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących drogi dojazdowe i place manewrowe wynosi 25% wylicytowanej ceny udziału powiększonej o podatek VAT wg stawki 23% i płatne są przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Dalsze opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 1% ceny brutto płatne są do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404  (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie